CŠPP - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 
CENTRUM    ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO  PORADENSTVA

Kontakt:
telefón : 057/7321225                                    
e-mail: ssiml@mail.telekom.sk
CŠPP je súčasťou Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach. Centrum bolo zriadené ako ŠPP rozhodnutím MŠ  SR  01.09.2005 a zapísané do siete škôl a školských zariadení. Prioritným cieľom činností zariadenia je poskytnutie bezplatnej odbornej starostlivosti deťom, žiakom, študentom, ich zákonným zástupcom, školám a školským zariadeniam.
Odborní zamestnanci CŠPP:                              
Psychologička:
Mgr. Antoňaková Michaela
Špeciálne pedagogičky:
Mgr. Capcarová Ivana
Mgr. Chachaľáková Ingrid
Mgr. Kosťová Jana
Pracovná doba:
PO - Pia.: 9:00 - 17:00
Zameranie poradne:
CŠPP poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom a žiakom:
- s mentálnym postihnutím,
- s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím,
- s autizmom s mentálnym postihnutím
bez obmedzenia dolnej vekovej hranice do ukončenia prípravy na povolanie s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Hlavné činnosti poradne :
  • Depistáž zameraná na včasné vyhľadávanie a evidenciu detí a mládeže so ŠVVP.
  • Komplexná psychologická diagnostika zameraná na vyšetrenie intelektu, osobnostných      predpokladov, schopností a následnú psychologickú terapiu.
  • Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika zameraná na určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a špeciálnopedagogickej prognózy s následným definovaním potrieb a špeciálnopedagogických postupov.
  • Komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia.
  • Poradenská a osvetová činnosť zameraná na:
- spoluprácu pri zabezpečovaní predškolskej prípravy detí s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,
- zabezpečenie komplexnej špeciálnopedagogickej starostlivosti o integrované deti v systéme bežného školstva,
- poskytovanie potrebných informácií, odbornej a metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov,
- spoluprácu pri sledovaní, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaškolenia, školského vývinu a úspešnosti,
- súčinnosť pri kariérovom poradenstve (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy),
- prípravu podkladov pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí, žiakov so ŠVVP do materských, základných alebo špeciálnych škôl,
- vypracúvanie písomných odporúčaní na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa, žiaka so ŠVVP do bežných škôl a školských zariadení s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako individuálne integrovaného.
  • Prevencia zameraná na predchádzanie, elimináciu, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov zdravotného postihnutia alebo narušenia a prevenciu sociálnopatologických javov jednotlivcov so ŠVVP.   
O vyšetrenie môžu požiadať:
  • rodičia dieťaťa, zákonný zástupca, učitelia so súhlasom zákonného zástupcu.
Dokumenty na stiahnutie:
  • prihláška na vyšetrenie
  • informovaný súhlas s vyšetrením
  • návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka s ŠVPP

Fotoalbum
Návrat na obsah