Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Vítame Vás na stránke Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach

Spojená škola internátna Medzilaborce

Naša škola zabezpečuje   výchovu a  vzdelávanie   žiakov  so   špeciálnymi    výchovno – vzdelávacími    potrebami,  ktorí  sa  pre  svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho  prístupu  s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole.    Cieľom výchovy a vzdelávania školy  je  rozvíjanie  individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby  si  osvojili  vedomosti,  zručnosti  a  návyky  potrebné  pre  ich  ďalšiu  profesionálnu prípravu, aby  si  vedeli  vytvoriť  správne  postoje a dobrý  vzťah k ostatným ľuďom,   k sebe rovnému a životnému prostrediu, aby  boli  pripravení   na   praktický  život   tak,  aby  sa  mohli   prirodzene  integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou.   Celé  výchovné   pôsobenie  je  zamerané  na  maximálny   možný  rozvoj žiakov s mentálnym   postihnutím   po    stránke  psychickej   a fyzickej, na   kompenzáciu   ich    nedostatkov   s   cieľom   optimálne    ich   pripraviť pre praktický život.
Návrat na obsah