Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Vítame Vás na stránke Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach

Spojená škola internátna Medzilaborce
 
 
Naša škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho  prístupu s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie  individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a  návyky potrebné pre ich ďalšiu  profesionálnu prípravu, aby si vedeli  vytvoriť  správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe rovnému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby  sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život.
Návrat na obsah