2021 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Rozhodnutie
riaditeľa školy

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479,068 01 Medzilaborce ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 7 Zákona NR SR č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že

otvára
II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 v učebných odboroch
Učebný odbor
Názov odboru
Počet žiakov
6485 G
Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
2
3686 G 03
Stavebná výroba – murárske práce
2
6492 E 00  
Praktická škola
3
Prihlášky na štúdium v praktickej škole a odbornom učilišti je potrebné doručiť do 17.júna 2021 (štvrtok) a prijímacie skúšky sa budú konať 22.júna 2021(utorok).
 
Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom doručené do 25.júna 2021. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí zákonný zástupca uchádzača doručiť škole najneskôr do 30.júna 2021. Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritéria ako v prvom kole.
 
Odôvodnenie:
 
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že  v I. kole nebol naplnený najvyšší možný počet žiakov.
 
Toto rozhodnutie o otvorení II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 31.mája 2021 a bude zverejnené na webovej stránke školy.


 
                                                                                               Mgr. Jozef Capcara
                                                                                                     Riaditeľ školy
 
 
V Medzilaborciach 03.06.2021
Návrat na obsah