Špec. zákl. škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu úspešne vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si  osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život. Vzdelávajú sa tu žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v kombinácií s mentálnym postihnutím.

Špeciálna základná škola  s materskou školou internátna

Triednictvo v školskom roku 2021/2022

Vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
PR1 PhDr. Džupinová Zuzana
PR2 Mgr. Kosťová Michaela
1.A Mgr. Onufráková Erika
1.B Mgr. Komanická Daniela
2.A Mgr. Chachaľáková Ingrid
2.B Mgr. Kosťová Jana
3.A PaedDr. Pirošová Martina
3.B PhDr. Wojčiková Jana
4.A Mgr. Žuková Andrea
4.B Mgr. Šimovičová Andrea
5.A Mgr. Capcarová Ivana
6.A Mgr. Kraslanová Alexandra
7.A PhDr. Mihaličová Žaneta
7.B Mgr. Guba Marek
8.A Mgr. Bajajová Denisa
9.A Mgr. Prusáková Lucia

Vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým
až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  a autizmom s mentálnym
postihnutím
B 1 Mgr. Pirníková Michaela
B 2 Mgr. Markovičová Monika
B 3 PhDr. Barančíková Mariana
B 4 Mgr. Kuzmová Veronika

Ďalší učitelia
PhDr. Džupin Vladimír
Mgr. Siriková Martina
Mgr. Murdziková Dana
asistentka učiteľa: Machová Kristína
asistentka učiteľa: Sijková Vladimíra
Vyhodnotenie súťaže ochranárik 1.12.2017
Vedomostný kvíz 22.11.2019
Halový futbalový turnaj VT 21.11.2019
Divadielko - Snehulienka a sedem trpaslíkov
Halový futbalový turnaj ML 6.11.2019
Najkrajší list
Prednes poézie a prózy 22.10.2019
Záložka do knihy spája školy 18.10. 2019
Jesenné účelové cvičenie 11.9. 2019
Divadielko Zlaté kuriatko
Slávik 2019
Po stopách slobody 20.06.2018
Návrat na obsah