Špec. zákl. škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Špeciálna základná škola
 
Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu úspešne vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si  osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život. Vzdelávajú sa tu žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v kombinácií s mentálnym postihnutím.
 
Špeciálna základná škola  s materskou školou internátna
Triednictvo v školskom roku 2023/2024
 
Vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
PR1 PaedDr. Pirošová Martina
PR2 PhDr. Wojčiková Jana
1.A Mgr. Šimovičová Andrea
1.B Mgr. Žuková Andrea
2.A PhDr. Džupinová Zuzana
2.B Mgr. Kosťová Michaela
2.C Mgr. Komanická Daniela
3.A Mgr. Onufráková Erika
4.A Mgr. Chachaľáková Ingrid
4.B Mgr. Kosťová Jana
5.A Mgr. Bajajová Denisa
5.B Mgr. Prusáková Lucia
6.A Mgr. Pirníková Michaela
6.B Mgr. Siriková Martina
7.A Mgr. Capcarová Ivana
8.A Mgr. Kraslanová Alexandra
9.A PhDr. Mihaličová Žaneta
9.B Mgr. Guba Marek

Vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým
až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  a autizmom s mentálny postihnutím
B 1 PhDr. Barančíková Mariana
B 2 Mgr. Markovičová Monika
B 3 Mgr. Kuzmová Veronika

Ďalší učitelia
PhDr. Džupin Vladimír
Mgr. Regrutová Dáša
asistentka učiteľa: Bc. Machová Kristína
asistentka učiteľa: Bc. Sijková Vladimíra
asistentka učiteľa: Mgr. Cuperová Anna
Turistický pochod Čertižné - Dukla
Medzinárodný deň detí 2023
Školský slávik 2023
Valentínske dopoludnie
Fašiangové dopoludnie 2023
Pečenie medovníkov 2022
Vianočný stromček 2022
Mikuláš 2022
Deň mlieka 2022
17. november 2022
Psíčkovo
Tvorivé dielne
Šarkaniáda
Svetový deň jabĺk
Vyhodnotenie súťaže ochranárik 1.12.2017
Vedomostný kvíz 22.11.2019
Halový futbalový turnaj VT 21.11.2019
Divadielko - Snehulienka a sedem trpaslíkov
Halový futbalový turnaj ML 6.11.2019
Najkrajší list
Prednes poézie a prózy 22.10.2019
Záložka do knihy spája školy 18.10. 2019
Jesenné účelové cvičenie 11.9. 2019
Divadielko Zlaté kuriatko
Slávik 2019
Po stopách slobody 20.06.2018
Návrat na obsah