Školská jedáleň - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Školská jedáleň
 
 
Naša škola je aktuálne zapojená do dvoch projektov:
1. Školské ovocie
Program "Školské ovocie" je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny
alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Slovensko sa do programu
zapojilo od školského roku 2009/2010. Deti v škôlke a žiaci základnej školy môžu tak
konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Ovocie a
zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu
vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo
ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme.

Ciele programu:
-zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
-zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
-znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
-podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých
druhov ovocia a zeleniny

2. Školské mlieko
Školský mliečny program vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali
vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja
správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.
Prostredníctvom školského mliečneho programu poskytuje dotácie pre školy a iné
vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne
výrobky. Úzkou spoluprácou sa snaží o zdravie našej budúcej generácie. Zapájame sa
do Akčného plánu prevencie obezity, Dňa jódu, Dňa mlieka, Dňa vody a týždňa
,,Hovoríme o jedle“. Právom sa považujeme za školu podporujúcu zdravie, lebo
celkové zameranie na zdravý životný štýl sa prelína vo všetkých oblastiach výchovno-
vzdelávacích aktivít.

Personálne obsadenie ŠJ:
Vedúca ŠJ: Mária Bučková
Hlavná kuchárka: Drahoslava Gojdičová, Silvia Gojdičová
Kuchárky: Mária Čahojová, Miroslava Nábožná
Pomocné kuchárky: Iveta Zeleňaková, Mária Rodáková
Návrat na obsah