Rada školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Rada školy
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakom, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Má 11 členov. Činnosť rady školy sa riadi štatútom rady školy, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 10.04.2017.
                                                                 
Rada školy pri Spojenej škole internátnej v Medzilaborciach pracuje v tomto zložení:
Predseda:Mgr.Erika Onufraková-zástupca pedagogických zamestnancov
Podpredseda:Mgr.Iveta Pirová-zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia:
Mgr. Tomáš Kolárik- zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
PhDr. Anna Böhmerová- zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Mgr. Bibiána Šabeková- zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Mgr. Miloš Jakubík- zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Marta Čobirková- zástupca pedagogických pracovníkov
Mária Bučková- zástupca  nepedagogických pracovníkov
Mgr. Dana Komanová- zástupca rodičov
Mgr. Iveta Uličná- zástupca rodičov
Zdeněk Demeter- zástupca rodičov
Návrat na obsah