Rada školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Rada školy
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy, ktorý
vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti
výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich
zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa
vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci
školy. Má 11 členov. Činnosť rady školy sa riadi štatútom rady školy, ktorý
bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 10.04.2017.
                                                                
Rada školy pri Spojenej škole internátnej v Medzilaborciach pracuje v tomto
zložení:
Predseda: Mgr.Erika Onufraková- zástupca pedagogických zamestnancov
Podpredseda: Mgr.Iveta Pirová- zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia:
Marta Čobirková- zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Bučková- zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Martin Smrek-  zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Mgr. Miroslava Červená-  zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Mgr. Mária Halecká-  zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
Mgr. Štefan Šimočko -  zástupca zamestnávateľa OÚ-odbor školstva
PhDr. Iveta Uličná- zákonný zástupca žiakov
Mgr. Viera Haburčáková – zákonný zástupca žiakov
Lucia Karalová -zástupca rodičov
Návrat na obsah