Rada školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Má 11 členov. Činnosť rady školy sa riadi štatútom rady školy, ktorý bol rerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 24.06.2021.

Rada školy pri Spojenej škole internátnej v Medzilaborciach pracuje v tomto zložení:
Predseda: Mgr.Erika Onufraková- zástupca pedagogických zamestnancov
Podpredseda: Mgr.Iveta Pirová- zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:
Marta Čobirková- zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Bučková- zástupca nepedagogických zamestnancov
Bc. Vlasta Hojdová - zástupca zriaďovateľa RÚŠS v Prešove
Mgr. Miroslava Červená-  zástupca zriaďovateľa RÚŠS v Prešove
Ing. Mgr. Mária Pirkovská-  zástupca zriaďovateľa RÚŠS v Prešove
Ing. Anna Oravcová-  zástupca zriaďovateľa RÚŠS v Prešove
PhDr. Iveta Uličná- zákonný zástupca žiakov
Mgr. Viera Hudáková – zákonný zástupca žiakov
Lucia Karalová -zástupca rodičov
 
Návrat na obsah