Špec. materská škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-
emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kognitívne schopnosti,
sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie
v základnej škole a špeciálnej základnej škole. Pripravuje na život v spoločnosti v
súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, s prihliadnutím na stupeň a
druh postihnutia.
Špeciálna materská škola má dve triedy, v ktorých je maximálny počet detí. Špeciálna
materská škola sa nachádza na druhom poschodí Spojenej školy internátnej s
priestormi: šatňa, trieda, spálňa, WC. Súčasťou je aj spoločná jedáleň, školský dvor.
Špeciálnu materskú školu navštevujú deti z Medzilaboriec a okolitých dedín,
navštevujú aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou z detského domova.
Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:
- celodenného vzdelávania
- poldenného vzdelávania
- celotýždenného vzdelávania
Edukačný proces v špeciálnej materskej škole je plánovaný a realizovaný v súčinnosti
so Vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne
vzdelávanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od
1. septembra 2017.
V školskom roku 2021/2022 sú zriadené dve triedy špeciálnej materskej školy
s počtom žiakov 20.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 3 učiteľky a 2 pomocné vychovávateľky.
ŠMŠ1:učiteľky:Mgr. Oxana Mihaličová, Mgr. Zuzana Čerevková
pomocná vychovávateľka: Anna Bojtošová
ŠMŠ2:učiteľka: Bc. Jana Pirníková
pomocná vychovávateľka: Bc. Zuzana Bučková
Jesenné aktivity v ŠMŠ
Veľkonočné vajíčka 21.03.2018
Návšteva knižnice 1.3.2017
Karneval 29.1.2018
Jesenná aktivita
Návrat na obsah