Špec. materská škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Špeciálna materská škola
 
Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kognitívne schopnosti, seba obslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a špeciálnej základnej škole. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, s prihliadnutím na stupeň a druh postihnutia. Špeciálna materská škola má dve triedy, v ktorých je maximálny počet detí. Špeciálna materská škola sa nachádza na druhom poschodí Spojenej školy internátnej s priestormi: šatňa, trieda, spálňa, WC. Súčasťou je aj spoločná jedáleň, školský dvor. Špeciálnu materskú školu navštevujú deti z Medzilaboriec a okolitých dedín, navštevujú aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou z detského domova.

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:
- celodenného vzdelávania
- poldenného vzdelávania
- celotýždenného vzdelávania

Edukačný proces v špeciálnej materskej škole je plánovaný a realizovaný v súčinnosti so Vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. V školskom roku 2023/2024 sú zriadené dve triedy špeciálnej materskej školy s počtom žiakov 19.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 3 učiteľky a 2 pomocné vychovávateľky.
ŠMŠ1: učiteľky: Mgr. Oxana Mihaličová, Mgr. Zuzana Čerevková
pomocná vychovávateľka: Anna Bojtošová
ŠMŠ2: učiteľka: Bc. Jana Pirníková
pomocná vychovávateľka: Bc. Zuzana Bučková
Čarovné zvieratká
Kreslenie farebnými kriedami
Deň matiek
Návšteva knižnice 2023
Valentínske dopoludnie
Zimné radovánky
Jesenné aktivity v ŠMŠ
Veľkonočné vajíčka 21.03.2018
Návšteva knižnice 1.3.2017
Karneval 29.1.2018
Jesenná aktivita
Návrat na obsah