Špec. materská škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Špeciálna materská škola
 
Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kognitívne schopnosti, seba obslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a špeciálnej základnej škole. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, s prihliadnutím na stupeň a druh postihnutia. Špeciálna materská škola má dve triedy, v ktorých je maximálny počet detí. Špeciálna materská škola sa nachádza na druhom poschodí Spojenej školy internátnej s priestormi: šatňa, trieda, spálňa, WC. Súčasťou je aj spoločná jedáleň, školský dvor. Špeciálnu materskú školu navštevujú deti z Medzilaboriec a okolitých dedín, navštevujú aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou z detského domova.

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:
- celodenného vzdelávania
- poldenného vzdelávania
- celotýždenného vzdelávania

Edukačný proces v špeciálnej materskej škole je plánovaný a realizovaný v súčinnosti so Vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. V školskom roku 2023/2024 sú zriadené dve triedy špeciálnej materskej školy s počtom žiakov 19.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 3 učiteľky a 2 pomocné vychovávateľky.
ŠMŠ1: učiteľky: Mgr. Oxana Mihaličová, Mgr. Zuzana Čerevková
pomocná vychovávateľka: Anna Bojtošová
ŠMŠ2: učiteľka: Bc. Jana Pirníková
pomocná vychovávateľka: Bc. Zuzana Bučková
Návšteva knižnice ŠMŠ
V stredu 6.marca 2024 deti z triedy ŠMŠ1 a ŠMŠ2 navštívili mestskú knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítala nás pracovníčka knižnice pani Bc. Ľubov Brecíková. Zoznámila deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách. Pani Brecíková vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh a správne zaobchádzanie s knihami. Deti odchádzali z knižnice spokojné, obohatené o nové zážitky.
Valentínska diskotéka
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami. Pri príležitosti sviatku sv. Valentína detičky z triedy ŠMŠ 1 a ŠMŠ 2 prežili krásne zábavné predpoludnie. Spoločne si zasúťažili, zatancovali a vyrobili valentínske srdiečka pre svoje mamičky.
Čarovné zvieratká
Kreslenie farebnými kriedami
Deň matiek
Návšteva knižnice 2023
Valentínske dopoludnie
Zimné radovánky
Jesenné aktivity v ŠMŠ
Veľkonočné vajíčka 21.03.2018
Návšteva knižnice 1.3.2017
Karneval 29.1.2018
Jesenná aktivita
Návrat na obsah