Špec. materská škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kognitívne schopnosti, sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a špeciálnej základnej škole. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, s prihliadnutím na stupeň a druh postihnutia.
Špeciálna materská škola je jednotriedna s maximálnou kapacitou 9 detí. Špeciálna materská škola sa nachádza na druhom poschodí Spojenej školy internátnej s priestormi: šatňa, trieda, spálňa, WC. Súčasťou je aj spoločná jedáleň, školský dvor.
Špeciálnu materskú školu navštevujú deti z Medzilaboriec a okolitých dedín, navštevujú aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou z detského domova.
Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:
- celodenného vzdelávania
- poldenného vzdelávania
- celotýždenného vzdelávania

Edukačný proces v špeciálnej materskej škole je plánovaný a realizovaný v súčinnosti so Vzdelávacím programom pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 2 učiteľky – Mgr. Oxana Mihaličová, Mgr. Zuzana Čerevková. Obe učiteľky spĺňajú odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. V špeciálnej materskej škole pracuje aj pomocná vychovávateľka Anna Bojtošová, ktorá pomáha pri sebaobslužných činnostiach a hygiene detí.
Jesenné aktivity v ŠMŠ
Veľkonočné vajíčka 21.03.2018
Návšteva knižnice 1.3.2017
Karneval 29.1.2018
Jesenná aktivita
Návrat na obsah