Metodické združenie - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 
Metodické združenie a predmetové komisie

Základom každej úspešnej školy je vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného systému riadenia. Dôležitá je spolupráca nielen medzi učiteľmi a vedením, ale aj ich participácia na rozhodovaní o základných otázkach školy. Túto je možné realizovať prostredníctvom metodických združení a predmetových komisií, ktoré tvoria základnú zložku metodicko-riadiacej práce školy. Predmetové komisie (ďalej len PK )sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Metodické združenie je pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú v paralelných triedach.

Hlavné ciele:
Hlavné ciele spočívajú v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok. Zabezpečiť ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. Dodržiavať a uplatňovať vzdelávacie štandardy a zabezpečiť kontrolu vypracovania tematických výchovno-vzdelávacích plánov z jednotlivých predmetov.

Primárna činnosť:
Jednou z hlavných náplní je prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a tematickými celkami. Ďalšou činnosťou je inšpirovať žiakov, aby na základe svojich schopností dosiahli čo najvyššiu odbornú a ľudskú úroveň. Činnosť a aktivita smerujú tiež k výchove samostatného a tvorivého žiaka pre ďalšie úspešné štúdium rôznych povolaní.

V systéme riadenia plní MZ a PK nasledovné funkcie:
Metodická funkcia:sledovať metodické pokyny MŠ, pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia pre daný školský rok a tieto premietnuť do plánov práce MZ a PK a dodržiavať ich vo svojej činnosti, podieľať na spracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré si individuálne pripravuje každý učiteľ pre danú triedu na daný školský rok.
Kontrolná funkcia:v rámci ktorej ide o kontrolu výchovno-vzdelávacej práce v jednotlivých ročníkoch či predmetoch, kontrola plnenia učebných osnov, tematických plánov.
Organizačno-materiálna:sledujú sa úrovne materiálno-technického vybavenia a ich využívania, PK spolu s metodickým združením sú spoluorganizátormi školských exkurzií a výletov, organizujú predmetové súťaže a pod.
Usmerňovacia funkcia:sa prejavuje pri realizácii nástupnej praxe začínajúcich učiteľov.

Plán práce PK 2023/2024


Štatút MZ a PK

Plán práce MZ výchova 2023/2024

Plán práce MZ 2023/2024
Návrat na obsah