2022 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktaulity 2022
Pečenie medovníkov

 
Čo iné, ako vôňa ihličia a medovníkov dnes rozvoniava v každej rodine. Nebolo to inak ani 16.12.2022 kedy žiaci 1.B, 3.A a 3.B rozvoňali pečením medovníkov celú školu. Ich malé ruky miesili, vaľkali, vykrajovali, ukladali sladké medovníčky na plech. Práca im išla od ruky, aj si zaspievali a zarecitovali vianočné básne a piesne. Potom si pri čaji pochutnali na sladkých medovníkoch. Už teraz sa tešia na ďalšie Vianoce. Fotoalbum>>

Mikuláš aj popoludní...
 
 
Dňa 6.12.2022 sa aj vo výchove tešili na príchod sv. Mikuláša. Všetci sme si vyčistili svoje topánočky a netrpezlivo čakali, aké darčeky nám prinesie. Mikuláš nás obdaril sladkosťami, ale aj krásnou zábavou, pri ktorej sme si spoločne zasúťažili. Čakali nás aktivity s balónmi, hod loptičkami na cieľ, stoličkový tanec, nechýbala ani súťaž v namotávaní šnúrky s cukríkom, kde šikovnejší jazýček vyhral. Krásne popoludnie nám spríjemnili tanečným vystúpením naši žiaci.  Nechýbala príjemná zábava, tanec, radosť, smiech, ale najkrajším zážitkom bola nečakaná návšteva čerta, ktorý nás síce aj postrašil, ale sľúbili sme, že budeme slušnejší a lepší. Z krásneho dňa si odnášame príjemné zážitky a veľké množstvo elánu do ďalších dní. Fotoalbum>>

Vianočný stromček
 
Vianočný stromček sme si v našej škole vyzdobili 02.12.2022. Do zdobenia sa zapojili všetky triedy od najmenších žiakov až po najstarších. Na  prvých dvoch vyučovacích hodinách si mali učitelia a žiaci pripraviť vianočné ozdoby na stromček. Počas 3. vyučovacej hodiny sme sa všetci stretli vo vestibule školy pri stromčeku, ktorý sme spoločne ozdobili. Deťom sa stromček veľmi páči a bude zdobiť priestory našej školy až do Vianoc. Fotoalbum>>

Mikuláš
 
6.12.2022 zavítal do našej školy Mikuláš. Žiaci si pre Mikuláša pripravili rôzne básničky, pesničky, ale aj darčeky. S Mikulášom prišiel aj čert, ktorý si všímal hlavne našich nezbedníkov. Napriek čertíkovi išiel od Mikuláša každý s úsmevom na tvári a s balíčkom plným dobrôt. Fotoalbum>>

Svetový deň mlieka

Žiaci 1.-4. ročníkov a B-variantov sa zúčastnili aktivít, ktoré boli venované „ Dňu mlieka.“ Cieľom aktivít bolo podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, osvojiť si lepšie stravovacie návyky. Žiaci  počúvali krátku prezentáciu o výrobe mliečnych výrobkov, nasledovala ochutnávka mliečnych výrobkov, súťaž o najšikovnejšieho žiaka v pití mlieka so slamkou a nakoniec vymaľovanie návrhu obalu na jogurt. Žiaci pozorne počúvali prednášku spojenú s prezentáciou, ochutnávali mlieko čisté, ochutené i acidofilné, maslo, tvaroh, rôzne druhy syrov, bryndzu a rôzne  jogurty. Spoločne sme si pripomenuli dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v našom stravovaní. Akcia sa žiakom páčila, aktívne sa zapájali do všetkých aktivít. Fotoalbum>>

17. november

16. novembra 2022 sme si v našej škole pripomenuli výročie Nežnej revolúcie. Na tejto aktivite sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka, žiaci praktickej školy a odborného učilišťa. Hneď ráno sme začali prípravou transparentov v triedach. Po ich príprave sme sa všetci stretli v klubovni školy, kde sme odprezentovali naše práce. Na 17. november sme si zaspomínali aj ukážkami dokumentárnych filmov, fotiek a pesničiek. Deň študentstva – to nie je voľný deň, je to sviatok všetkých študentov na Slovensku, kedy študenti prejavovali svoje odhodlanie žiť lepšie a slobodnejšie. Fotoalbum>>

Kritéria prijatia do OU 2023/2024

Kritéria prijatia do PŠ 2023/2024

Psíčkovo
 
Dňa 7.10.2022 našu školu navštívilo divadielko z Prešova. Divadelné predstavenie s názvom Psíčkovo zaujalo žiakov nižších, ale aj vyšších ročníkov. Divadielko bolo pekné, veselé, poučné a vnieslo do nášho dňa príjemnú atmosféru. Okrem toho, že sme sa zasmiali odniesli sme si odtiaľ aj poučenie. Dúfame, že nás opäť navštívia. Fotoalbum>>

Tvorivé dielne
 
Výtvarná výchova trochu inak- tvorivé dielne v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Dňa 19.10.2022 v priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  sa žiaci 2.A a 4.B triedy zúčastnili muzeoedukologických aktivít. V tvorivých dielňach  kombinovanými technikami rozvíjali svoju predstavivosť a fantáziu. Fotoalbum>>

Šarkaniáda
 
Dňa 26.10.2022 si jesenné dopoludnie žiaci PR.2 ,1.C, 2.A a 4.B spestrili „Šarkaniádou“. Žiaci si pripravili šarkanov, púšťali ich v areáli amfiteátra. Šarkaniádu si spestrili  zberom jesenných plodov a vytváraním obrazcov z nich. Fotoalbum>>

Svetový deň jabĺk

Svetový deň jabĺk sme si pripomenuli aj my v našej škole. Pre žiakov 1. – 4. ročníkov  A variantu a žiakov B variantu sme pripravili rôzne poučné i zábavno – súťaživé aktivity. Naše spoločné stretnutie sme začali spevom a pohybovými aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci zopakovali ako z jadierka vyrastie strom. Následne žiaci rôznymi technikami vytvárali jablká, ktoré sme umiestnili na stromy. A keďže je čas zberu a spracovania jabĺk, žiaci súťažili s reálnymi jablkami. Jablká zbierali a triedili podľa toho, či ich môžeme uskladniť do pivnice alebo ich musíme spracovať iným spôsobom. Žiaci mali možnosť vidieť ako sa z jabĺk vyrobí šťava. Žiakom boli tiež ukázané ďalšie produkty z jabĺk. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka jabĺk, jablkovej šťavy a jablkového koláča. Fotoalbum>>
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska

 
 
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov.  Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.

 
Rozhodnutie riaditeľa školy:  

Celoslovenská súťaž praktických zručností a
 
odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť

 
 
V dňoch od 11.05.- 12.05.2022 sa naši žiaci Tomáš Kaleja a Peter Surmaj, pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Vladimíra Paška zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore stavebná výroba – murárske práce v Snine.
Žiaci si overili svoje doposiaľ získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Súťaž pozostávala z vedomostného testu s 30 otázkami a z praktickej časti tvorby chodníka. Celkový pracovný postup tvorby chodníka zahŕňal výkop ryhy na uloženie obrubníkov a položenie dlažby.
Vzhľadom na to, že tento odbor funguje na pôde našej školy veľmi krátko a pre našich chlapcov to bola premiéra, vážime si ich odhodlanie a snahu. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili na stupni víťazov, sme veľmi radi, že sme mali tú možnosť zúčastniť sa takejto významnej akcie. Tešíme sa na repete :D 
Výsledky prijímacích skúšok OU
Výsledky prijímacích skúšok PŠ


Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
Organizačná zložka: Praktická škola
Kritéria prijatia uchádzačov do Praktickej školy
Pre šk.rok 2022/2023

Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.
Praktická škola v Medzilaborciach poskytuje prípravu v odbore: pestovateľské práce a pomocné práce v administratíve.
Číslo odboru: 6492 E 00
Kód praktickej školy : 710265336

Kritéria pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy
Riaditeľ  Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 101, ods. 2,3,4 a § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka učebný odbor 6492 E 00 – praktická škola denného štúdia Praktickej školy, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2022/2023 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:
Do praktickej školy sa prijímajú žiaci:
• s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo ukončili vzdelávanie v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím v ZŠ a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
• žiaci, ktorí neboli úspešní na prijímacom konaní do odborného učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do odborného učilišťa doloží zákonný zástupca žiaka), alebo nedokončili odborné učilište zo zdravotných dôvodov,
• iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
Do Praktickej školy budú v školskom roku 2022/2023 prijatí uchádzači na základe podania prihlášky na štúdium do praktickej školy, preskúmania pedagogickej dokumentácie žiaka a dosiahnutých výsledkov prijímacej skúšky uchádzača.
K prijatiu žiaka do Praktickej školy je potrebné predložiť nasledovnú pedagogickú dokumentáciu a dodržať nasledovné podmienky:

• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2022 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Príloha k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podané do 23.mája 2022 podpísané oboma zákonnými zástupcami (Príloha č.2 k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Predloženie odborných lekárskych správ v prípade existujúcich ďalších zdravotných postihnutí - telesných, sluchových a zrakových postihnutí, narušenej komunikačnej schopnosti, autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, resp. iných chorôb a zdravotných oslabení (spolu s prihláškou).
• Systém prevodu slovného hodnotenia na známky  v rámci prijímacieho konania:
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – Praktická škola:
1.Kolo:
1.termín :   2.máj 2022 o 10.00 hodine,
2.termín :   9.máj 2022 o 10.00 hodine.
MIESTO KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.
Doplňujúce údaje:
• Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022 podľa kritérií platných v prvom kole.
• V počte žiakov  prijímaných do prvého ročníka riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – praktická škola
Praktická skúška pozostáva z praktických úloh zameraných na zistenie motorickej úrovne a úrovne pracovných zručností uchádzačov.
Ústna skúška pozostáva z jednoduchých komunikačných úloh zameraných na zistenie úrovne rečového prejavu a porozumenia reči u uchádzačov.
Písomná skúška pozostáva z jednoduchých úloh zameraných na zistenie úrovne písomného prejavu uchádzačov.
Kritéria prijatia:
• Praktická skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-20 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 20

• Ústna skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10

• Písomná skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10

• Maximálny počet bodov za skúšky: 40
• Minimálny počet bodov pre prijatie: 10

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
• Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

V Medzilaborciach dňa 10.02.2022                                                                                          Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Capcara

Informácia o štúdiu na OU a PŠ_2022-2023
Návrat na obsah