2022 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov. Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.

 
Rozhodnutie riaditeľa školy:  

Celoslovenská súťaž praktických zručností a
odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť
V dňoch od 11.05.- 12.05.2022 sa naši žiaci Tomáš Kaleja a Peter Surmaj, pod vedením majstra odbornej výchovy Ing. Vladimíra Paška zúčastnili celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore stavebná výroba – murárske práce v Snine.
Žiaci si overili svoje doposiaľ získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Súťaž pozostávala z vedomostného testu s 30 otázkami a z praktickej časti tvorby chodníka. Celkový pracovný postup tvorby chodníka zahŕňal výkop ryhy na uloženie obrubníkov a položenie dlažby.
Vzhľadom na to, že tento odbor funguje na pôde našej školy veľmi krátko a pre našich chlapcov to bola premiéra, vážime si ich odhodlanie a snahu. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili na stupni víťazov, sme veľmi radi, že sme mali tú možnosť zúčastniť sa takejto významnej akcie. Tešíme sa na repete :D 
Výsledky prijímacích skúšok OU
Výsledky prijímacích skúšok PŠ


Kritéria prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa
pre šk. rok 2022/2023

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 100, §101, §62 až §68 zákona č. 245/2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka  Odborného učilišťa, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2022/2023 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:

KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
PRE ODBORNÉ UČILIŠTE
1.Podmienky prijatia žiaka
Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.

2.Pedagogická dokumentácia uchádzača do 1. ročníka OU  bude obsahovať
• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2022 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Príloha k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení do strednej školy podané do 23.mája 2022 podpísané oboma zákonnými zástupcami (Príloha č.2 k usmerneniu k prijímaciemu konaniu).
• Systém prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:
• Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

3. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku z nasledovných predmetov :
Písomný test zo slovenského jazyka ……………………………….…........0 - 25 bodov
Písomný test z matematiky …………………………………………..............0 - 25 bodov
Praktické skúšky k zvolenému odboru …………………………….....................0   - 50 bodov
Písomné skúšky sú v rozsahu učiva ŠZŠ. Minimálny súčet bodov, ktorý musí žiak dosiahnuť je 30 bodov. Menej ako 30 bodov sa považuje za nesplnenie podmienok prijatia.

V prípade rovnosti bodov :
Prednosť majú uchádzači so ZPS. Berie sa do úvahy zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium vo zvolenom odbore. Zohľadní sa stupeň mentálneho postihnutia a samotný záujem uchádzača o zvolený odbor.

4. Prvé kolo prijímacích skúšok
Prvý termín prijímacích skúšok sa bude konať dňa 2.mája 2022 o 10.00 hodine, druhý termín prijímacích skúšok sa bude konať 9.mája 2022 o 10.00 hodine.

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

6. Druhé kolo prijímacích skúšok
Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022 podľa kritérií platných v prvom kole.

7. Miesto konania prijímacích skúšok
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.

V Medzilaborciach dňa 10.02.2022, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy


Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
Organizačná zložka: Praktická škola
Kritéria prijatia uchádzačov do Praktickej školy
Pre šk.rok 2022/2023

Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.
Praktická škola v Medzilaborciach poskytuje prípravu v odbore: pestovateľské práce a pomocné práce v administratíve.
Číslo odboru: 6492 E 00
Kód praktickej školy : 710265336

Kritéria pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy
Riaditeľ  Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 101, ods. 2,3,4 a § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka učebný odbor 6492 E 00 – praktická škola denného štúdia Praktickej školy, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2022/2023 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:
Do praktickej školy sa prijímajú žiaci:
• s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo ukončili vzdelávanie v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím v ZŠ a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
• žiaci, ktorí neboli úspešní na prijímacom konaní do odborného učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do odborného učilišťa doloží zákonný zástupca žiaka), alebo nedokončili odborné učilište zo zdravotných dôvodov,
• iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
Do Praktickej školy budú v školskom roku 2022/2023 prijatí uchádzači na základe podania prihlášky na štúdium do praktickej školy, preskúmania pedagogickej dokumentácie žiaka a dosiahnutých výsledkov prijímacej skúšky uchádzača.
K prijatiu žiaka do Praktickej školy je potrebné predložiť nasledovnú pedagogickú dokumentáciu a dodržať nasledovné podmienky:

• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2022 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Príloha k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podané do 23.mája 2022 podpísané oboma zákonnými zástupcami (Príloha č.2 k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Predloženie odborných lekárskych správ v prípade existujúcich ďalších zdravotných postihnutí - telesných, sluchových a zrakových postihnutí, narušenej komunikačnej schopnosti, autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, resp. iných chorôb a zdravotných oslabení (spolu s prihláškou).
• Systém prevodu slovného hodnotenia na známky  v rámci prijímacieho konania:
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – Praktická škola:
1.Kolo:
1.termín :   2.máj 2022 o 10.00 hodine,
2.termín :   9.máj 2022 o 10.00 hodine.
MIESTO KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.
Doplňujúce údaje:
• Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022 podľa kritérií platných v prvom kole.
• V počte žiakov  prijímaných do prvého ročníka riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – praktická škola
Praktická skúška pozostáva z praktických úloh zameraných na zistenie motorickej úrovne a úrovne pracovných zručností uchádzačov.
Ústna skúška pozostáva z jednoduchých komunikačných úloh zameraných na zistenie úrovne rečového prejavu a porozumenia reči u uchádzačov.
Písomná skúška pozostáva z jednoduchých úloh zameraných na zistenie úrovne písomného prejavu uchádzačov.
Kritéria prijatia:
• Praktická skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-20 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 20

• Ústna skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10

• Písomná skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10

• Maximálny počet bodov za skúšky: 40
• Minimálny počet bodov pre prijatie: 10

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
• Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

V Medzilaborciach dňa 10.02.2022                                                                                          Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Capcara

Informácia o štúdiu na OU a PŠ_2022-2023
Návrat na obsah