Profil školy - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 
Profil školy

Spojená škola internátna v Medzilaborciach  poskytuje vzdelávanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, ktoré im neumožňuje s úspechom sa vzdelávať v základnej škole bežného typu. Hlavnou podmienkou pre zaradenie dieťaťa do školy je výsledok vyšetrenia v CPPPa P a CŠPP.

Organizačné zložky
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
Praktická škola
Odborné učilište

Súčasti školy
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Školský internát
Školská jedáleň
Súčasťou špeciálnej základnej školy je aj špeciálna materská škola. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíja ich kognitívne schopnosti, seba obslužné, kultúrne a hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v špeciálnej základnej škole. V špeciálnej materskej škole  sú rešpektované špecifiká detí, sú na nich kladené primerané požiadavky, podporuje sa ich sebarealizácia, sebadôvera a primeraná samostatnosť. Obsah vzdelávania  v špeciálnej základnej škole je prispôsobený stupňu mentálneho postihnutia a podľa tohto sú žiaci zaradení do variantov A, B. C. Žiaci vzdelávaní podľa variantu A získavajú vedomosti, zručnosti a návyky v predmetoch podobných ako na základnej škole, len v menšom obsahovom rozsahu a s hlavným dôrazom na pracovné vyučovanie.  Po skončení školy pokračujú žiaci vo vzdelávaní v odborných trojročných učilištiach. Žiaci zaradení vo  variante B  tiež získavajú vedomosti v hlavných predmetoch, ale obsah vzdelávania je zameraný najmä na rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  na vypestovanie návykov sebaobsluhy, osobnej hygieny, a rozvíjanie pracovných zručností dennej potreby. Po ukončení základnej školy môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Vo variante C sú zaradení žiaci s ťažkým až hlbokým postihnutím, často s pridruženými viacnásobnými postihnutiami. Vzdelávajú sa podľa individuálnych vzdelávacích plánov v rámci svojho postihnutia. Obsah učiva je zameraný hlavne na rozvoj motoriky, sebaobsluhy, estetického cítenia. V našej škole sa vzdelávajú  aj žiaci s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami, kde sú pre nich vytvárané špeciálne podmienky. Po ukončení vzdelávania vo variante B a C žiaci môžu následne pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole, kde dĺžka  štúdia trvá 3 roky. Špeciálna základná škola poskytuje aj vzdelávanie žiakom v prípravnom ročníku, ktorý je určený pre deti, u ktorých nie je predpoklad, žeby zvládli prvý ročník základnej školy.
Návrat na obsah