2023 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktaulity 2023
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
Organizačná zložka: Praktická škola
Kritéria prijatia uchádzačov do Praktickej školy
Pre šk.rok 2024/2025
Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.
Praktická škola v Medzilaborciach poskytuje prípravu v odbore: pestovateľské práce a pomocné práce v administratíve.
Číslo odboru: 6492 E 00
Kód praktickej školy : 710265336
Kritéria pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 101, ods. 2,3,4 a § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka učebný odbor 6492 E 00 – praktická škola denného štúdia Praktickej školy, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2024/2025 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci:
· s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo ukončili vzdelávanie v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím v ZŠ a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
· žiaci, ktorí neboli úspešní na prijímacom konaní do odborného učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do odborného učilišťa doloží zákonný zástupca žiaka), alebo nedokončili odborné učilište zo zdravotných dôvodov,
· iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Do Praktickej školy budú v školskom roku 2024/2025 prijatí uchádzači na základe podania prihlášky na štúdium do praktickej školy, preskúmania pedagogickej dokumentácie žiaka a dosiahnutých výsledkov prijímacej skúšky uchádzača.
K prijatiu žiaka do Praktickej školy je potrebné predložiť nasledovnú pedagogickú dokumentáciu a dodržať nasledovné podmienky:
· Prihláška na     štúdium podaná do 20.marca 2024 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch     zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej     školy,
· Správa z diagnostického vyšetrenia vydaná zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia,
· Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len     uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má     zmenenú pracovnú schopnosť),
· Vyjadrenie lekára so špecializáciou     všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor     vzdelávania,
· Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podané     do 22.mája 2024 podpísané oboma     zákonnými zástupcami,
· Predloženie odborných lekárskych správ v prípade existujúcich ďalších zdravotných postihnutí - telesných, sluchových a zrakových postihnutí, narušenej komunikačnej schopnosti, autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, resp. iných chorôb a zdravotných oslabení (spolu s prihláškou).

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – Praktická škola:
1.Kolo:
1.termín :   2.máj 2024 o 10.00 hodine,
2.termín :   6.máj 2024 o 10.00 hodine.

MIESTO KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.

Doplňujúce údaje:
· Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2024. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2024/2025 budú konať 18. júna 2024 podľa kritérií platných v prvom kole.
· V počte žiakov  prijímaných do prvého ročníka riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31.08.2024.
FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY UČEBNÝ ODBOR 6492 E 00 – praktická škola
Ústna skúška pozostáva z jednoduchých komunikačných úloh zameraných na zistenie úrovne rečového prejavu a porozumenia reči u uchádzačov.
Písomná skúška pozostáva z jednoduchých úloh zameraných na zistenie úrovne písomného prejavu uchádzačov.

Kritéria prijatia
· Ústna skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel, 5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10
· Písomná skúška hodnotenie:
0-4 body nevyhovel,  5-10 bodov vyhovel, maximálny počet bodov 10
· Maximálny počet bodov za skúšky: 20
· Minimálny počet bodov pre prijatie: 10
5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024. Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22.mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

                      
V Medzilaborciach dňa 15.11.2023
                                                                              Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Capcara                                          
 
Kritéria prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa
pre šk. rok 2024/2025

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 100, §101, §62 až §68 zákona č. 245/2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do
1. ročníka  Odborného učilišťa, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2024/2025 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:

KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
PRE ODBORNÉ UČILIŠTE
1.Podmienky prijatia žiaka
Do odborného učilišťa sa prijímajú uchádzači s mentálnym postihnutím alebo uchádzači s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.

2.Pedagogická dokumentácia uchádzača do 1. ročníka OU
• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2024 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vydaná zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

3. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku z nasledovných predmetov :
Slovenský jazyk ……………………………….…........0 - 25 bodov
Matematika …………………………………………..............0 - 25 bodov
Prijímacie skúšky sú v rozsahu učiva ŠZŠ. Minimálny súčet bodov, ktorý musí žiak dosiahnuť je 10 bodov. Menej ako 10 bodov sa považuje za nesplnenie podmienok prijatia.

V prípade rovnosti bodov :
Prednosť majú uchádzači so ZPS. Berie sa do úvahy zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium vo zvolenom odbore. Zohľadní sa stupeň mentálneho postihnutia a samotný záujem uchádzača o zvolený odbor.

4. Prvé kolo prijímacích skúšok
Prvý termín prijímacích skúšok sa bude konať dňa 2.mája 2024 o 10.00 hodine, druhý termín prijímacích skúšok sa bude konať 6.mája 2024 o 10.00 hodine.

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22.mája 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

6. Druhé kolo prijímacích skúšok
Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2024. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2024/2025 budú konať 18. júna 2024 podľa kritérií platných v prvom kole. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21.júna 2024. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26.júna 2024 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

7. Miesto konania prijímacích skúšok
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
- V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona, ak sa uchádzač nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, zákonný zástupca uchádzača oznámi dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr do 8.00 hodiny v deň konania prijímacej skúšky, pričom potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako 3 dni.
- Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V Medzilaborciach dňa 15.11.2023, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy
Mikuláš 2023

Vyzdobené triedy, nakreslené obrázky, naučené básničky, vyčistené topánočky... Čo sa to deje? No predsa čakáme na Mikuláša! A dočkali sme sa. Prišiel aj so svojím pomocníkom čertom. Všetky deti a žiaci dostali balíček, v ktorom boli sladkosti. Nebudeme klamať, potešili sa všetci, nielen tí najmladší. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok. Fotoalbum>>

Rozsvietenie stromčeka

A je tu zas, najkrajšie obdobie roka - Vianoce.
5.12.2023 sa dopoludnie v našej škole nieslo v tvorivom duchu. Ročníky prvého stupňa a B variantov spoločne so svojimi učiteľkami pripravovali vianočné ozdoby na stromček. Za zvukov vianočných piesní každá trieda ozdobila vianočný stromček a spoločne sme ho rozsvietili, aby Mikuláš vedel, kde sa má zastaviť a potešiť všetky deti.
Už sa na Teba tešíme milý Mikuláš! Fotoalbum>>

Športové dopoludnie
 
Dňa 23.11.2023 sa v priestoroch telocvične našej školy uskutočnilo športové dopoludnie pre žiakov PR až 4 ročníkov.
Žiaci si preverili svoje zručnosti v pohybových aktivitách:
• presun na tréningových vozíkoch,
• prekážková dráha na kolobežkách,
• gúľanie lopty po prekážkovej dráhe,
• prenášanie loptičiek z jedného miesta na druhé,
• prenášanie lopty medzi nohami od jedného bodu k druhému,
• presun spolužiaka na tréningovom vozíku.
Žiaci boli odmenený na konci každej disciplíny sladkou odmenou. Všetci boli aktívni, súťaživí a zaujatí novými zaujímavými hrami. Každý žiak si vyskúšal všetky disciplíny a preveril si svoju pohybovú zdatnosť. Súťaženie prebiehalo podľa pravidiel fair-play. Prežité dopoludnie bolo pre žiakov zábavné, hravé a už sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie. Fotoalbum>>

Kritéria prijatia do OU a kritéria prijatia do PŠ:

Prihláška do OU a PŠ

Príloha 2

Príloha 3Vedomostná súťaž žiakov 5. – 9. ročníkov variant - A.
 
Dňa 23.11.2023 sa v klubovni našej školy uskutočnila súťaž, kde si žiaci porovnávali svoje vedomosti, ktoré nadobudli v škole. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev. Každú triedu reprezentovali dvaja vybraní súťažiaci. Otázky boli orientované na všeobecný prehľad žiakov, s ohľadom na ich vek. Do finále súťaže sa dostali žiaci 9. ročníkov, kde sa s minimálnym rozdielom podarilo zvíťaziť družstvu 9.A triedy. O tretie miesto bojovali žiaci 7.A a 5.B triedy s konečným umiestnením 7.A na tomto poste. Fotoalbum>>


Svetový deň stromov v školách
 
20. októbra si každoročne pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy  sú našim bohatstvom, ostrovy života pre mnohé rastliny a živočíchov, sú veľmi dôležité pre človeka.
Žiaci B-variantov sa zúčastnili akcie venovanej tomuto dňu. Rozprávali sa prečo sú stromy dôležité, o uzdravujúcej liečivej sile stromov,  o ich blahodarnom pôsobení na psychiku a pohodu človeka.  Diskutovali o ročných obdobiach, kedy sa stromy prebúdzajú, kedy oddychujú. Zopakovali si časti stromu, ukazovali a pomenovali rozdiel medzi ihličnatými a listnatými stromami, pozreli si krátku rozprávku a vypočuli pesničku. Nakoniec vytvorili nádherné plagáty stromov, ktorými vyzdobili vestibul školy. Fotoalbum>>
Svetový deň mlieka 05.10.2023
Svetový deň mlieka v školách
Žiaci B-variantov sa zúčastnili dňa 05.10.2023 akcie venovanej Svetovému dňu mlieka v školách. Počúvali krátku prezentáciu o výrobe rôznych mliečnych produktov, zapájali sa do diskusie o mlieku, ochutnávali mliečne výrobky a nakoniec mali za úlohu vytvoriť reklamný plagát. Cieľom akcie bolo vysvetliť žiakom akou dôležitou súčasťou stravy mliečko je, dozvedieť sa zaujímavým tvorením plagátu čo najviac informácií. Akcia sa žiakom páčila, aktívne sa zapájali do všetkých aktivít.
Svetový deň mlieka v školách 27.09.2023
Svetový deň mlieka v školách
Dňa 27.9.2023 sme si pripomenuli ,,Svetový deň mlieka v školách.“ Mlieko, biela tekutina, ktorá dáva život a je naším hlavným zdrojom prísunu vápnika, hlavne pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu organizmu a zdravia človeka. Žiaci prípravných ročníkov a 1.-4. ročníkov sa oboznámili prostredníctvom prezentácie s významom konzumácie mlieka pre naše zdravie, dozvedeli sa o výrobe rôznych mliečnych výrobkov, o tom, ako mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky plnohodnotnej výživy. Mali možnosť ochutnávky rôznych mliečnych výrobkov, vytvorili reklamný plagát, zapájali sa aktívne do všetkých aktivít. Preto pevne veríme, že mlieko keď nebolo, bude dennou súčasťou každého z nás.
Výsledky prijímacích skúšok OU Výsledky prijímacích skúšok PŠ
Medzinárodný deň detí 2023
Medzinárodný deň detí
Tak ako v každej škole, aj v našej, sa 01.06.2023 oslavoval Medzinárodný deň detí. Tento výnimočný deň sa odohrával v areáli CDR sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Pre deti boli pripravené rôzne športové aktivity, napríklad: skok do diaľky, preťahovanie lanom, štafetový beh, prekážkový beh, hod granátom... Za súťaživosť a aktivitu boli všetci žiaci odmenení sladkou odmenou. Žiaci strávili celý deň športovými aktivitami a súťažami na sviežom vzduchu, a ten sme zakončili super opekačkou. Dúfam, že na ďalší rok nás čaká tiež takýto super deň.
Rozhodnutie riaditeľa školy
 
Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 7 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že otvára II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v učebných odboroch.
Učebný odbor
Názov odboru
Počet žiakov
6485 G
Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
6
3686 G 03
Stavebná výroba – murárske práce
5
6492 E 00
Praktická škola
8
Prihlášky na štúdium v praktickej škole a odbornom učilišti je potrebné doručiť v listinnej forme do 16.júna 2023 (piatok). Prijímacie skúšky sa budú konať 20.júna 2023 (utorok).

Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom doručené do 23.júna 2023. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí zákonný zástupca uchádzača doručiť škole najneskôr do 28.júna 2023. Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritéria ako v prvom kole.

Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že  v I. kole nebol naplnený najvyšší možný počet žiakov.
Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy a bude zverejnené na webovej stránke školy.

V Medzilaborciach 19.05.2023, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023 Výsledky prijímacích-skušok-PŠ  4.5.2023
Škôlkarská olympiáda

Dňa 13.11.2023 sa v našej ŠMŠ uskutočnila „ Škôlkarská olympiáda“. Naši
predškoláci ( ŠMŠ I, ŠMŠ II) sa spojili, aby si dobre zašportovali a zmerali sily so svojimi
kamarátmi, ale aj nadviazali nové priateľstvá.
Deti si pred súťažením rozcvičili svoje telo hudobnou rozcvičkou. Súťažili v rôznych
disciplínach, ktoré boli zamerané na rozvoj obratnosti, rýchlosti, koordinácie pohybu. Každý
sa snažil ako vedel. Všetky deti dostali v závere olympiády sladkú odmenu. Fotoalbum>>

Šarkaniáda v našej materskej škole

Lieta šarkan pomaličky,
pozdravuje lastovičky.
Chvostom krúti sem a tam,
šťastnú cestu želá Vám!

     Dňa 24. 10. 2023 sa v našej materskej škole uskutočnila ŠARKANIÁDA. Šarkaniáda je
obľúbená jesenná aktivita našej materskej školy.
   Deti si pod vedením pani učiteliek zhotovili veselých a pestrofarebných šarkanov, ktoré už
netrpezlivo čakali, kedy vzlietnu, pozdravia jesennú prírodu a potešia deti. Ihrisko bolo plné
pestrofarebných šarkanov a usmiatych detí, ktoré veselo šantili a spoločne sa tešili z pekného
jesenného dňa.
  Červené líčka, žiariace očká a spokojné úsmevy detí  svedčili o tom, že sa ŠARKANIÁDA
aj tento rok vydarila. Fotoalbum>>

Jesenná výstava
 
V mesiaci október sa uskutočnila výstava zhotovených výrobkov z lesných plodov. Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci školského internátu so svojimi tvorivými nápadmi v rámci výstavy zberu jesenných plodov. Všetkým žiakom táto aktivita priniesla zážitok a radosť z práce. Fotoalbum>>

Výstup na vyhliadkovú vežu Kyčara
 
Dňa 7.9.2023 v popoludňajších hodinách sa tretia a štvrtá skupina v počte 17 žiakov spolu so svojimi vychovávateľkami vybrali na vyhliadkovú vežu Kyčara. Veža má nadmorskú výšku 528m. Počasie bolo krásne slnečné. Žiaci si výstup užívali, pooberali si ešte maliny a černice. Na vrchole sme si urobili spoločné fotografie a kochali sa výhľadom na mesto a široké okolie. Výstup sa žiakom páčil. Fotoalbum>>

Šikanovanie
 
Besedu „Šikanovanie detí“ viedla dňa 21.3.2023 pani psychologička M. Petrunová. Upozornila nás na nezdravý neduh v spoločnosti. Problematiku šikany a novšej verzie kyberšikany, má nasmerovať deti k správnemu postupu v správaní sa na svojich kamarátov a spolužiakov. Majú zvyšovať postoj zo strany násilia, prípade zo strany obete šikany a kyberšikany. Táto prednáška priniesla žiakom nový obzor, ako je správne sa správať a nesprávať. Fotoalbum >>

Poďte s nami do Hádankova
 
Dňa 22.3.2023 sme pre žiakov pripravili súťaž „Poďte s nami do Hádankova“. Zúčastnili sa jej žiaci vyšších ročníkov a na naše počudovanie im to išlo veľmi dobre. Za svoje výsledky boli všetci odmenení a prvé tri miesta získali aj vecné ceny. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na hádankovú súťaž s mladšími žiakmi. Fotoalbum >>

Školský slávik 2023

 31. marca sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž, na ktorú sa prihlásili žiaci prvého až deviateho ročníka. Žiaci sa na vystúpenie pripravovali v predstihu spolu so svojimi učiteľmi. Počas súťaže predstúpili pred svojich spolužiakov a 3-člennú komisiu, ktorá zhodnotila ich spev. Ocenené boli prvé 4 miesta. Prvé miesto získali žiaci z 3. A triedy a cenu najlepšieho speváka získal Radoslav Kanči s piesňou Keď som bol maličký pacholíček. Všetci zúčastnení boli ocenení sladkou odmenou. Fotoalbum >>

Celoštátna súťaž

Dňa 23.03.2023 sa žiačky odborného učilišťa Mirka Mišalková a Danka Gažiková, pod vedením majsteriek odbornej výchovy PhDr. Aleny Žulevičovej a Bc. Ivany Pristašovej, zúčastnili Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Súťaž sa tento kalendárny rok konala na odbornom učilišti v obci Nová Ves nad Žitavou. Sme veľmi radi, že nám bola poskytnutá príležitosť zúčastniť sa tejto udalosti. Fotoalbum >>

Návšteva knižnice

Už sa stalo tradíciou, že škôlkari našej ŠMŠ každý rok navštevujú mestskú knižnicu. V stredu  22. marca 2023 deti z našej triedy zase navštívili mestskú  knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítala nás pracovníčka knižnice pani Ľubka. Zoznámila deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, spoznali niektorých  spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. Pani Ľubka vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a prečítala deťom dve krátke rozprávky o Kuriatku a kačiatku a o Troch mačiatkach z knihy V. Sutejeva – Rozprávky o zvieratkách. Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky. Fotoalbum >>

Valentín

Deň svätého Valentína, lásky čas on pripomína.
Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.
Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen!

Dňa 14.februára 2023 sme si aj my spríjemnili popoludnie výbornou zábavou. Spoločne sme si zasúťažili, zaspievali a zatancovali. Vniesli sme medzi seba obrovskú lásku, dobrosrdečnosť a hlavne úctu. Nechýbali ani slová, aké dôležité je mať rád ľudí okolo seba po celý rok, nie len na deň sv. Valentína. Fotoalbum >>

Beseda

Dňa 9.2.2023 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách veľmi náučná beseda o PZ – Poľovníckom združení Laborec – Medzilaborce. Členom poľovníckeho združenia je pán vychovávateľ Peter Spišák, ktorý nám porozprával o tomto združení. Priblížil nám informácie o rozlohe dvoch katastrálnych území Medzilaborce – Ňagov. Porozprával nám zaujímavé príhody, ktoré ako poľovník zažil. Deti získali informácie, aká zver sa v našom území a katastri nachádza, na akú zver je povolené a zakázané poľovať. Spoločné nám pán Spišák predviedol ukážku zbraní, porozprával o činnosti poľovníckej stráže. Deti si v závere besedy mohli pozrieť aj reálne fotky z fotopascí.  Beseda bola obrovským prínosom, pri ktorej sme nadobudli nové vedomosti aj o takýchto združeniach. Fotoalbum >>

Valentínske dopoludnie
 
14.02.2023  sa v našej škole konalo valentínske dopoludnie. Na tejto aktivite sa zúčastnili všetci žiaci od najmenších až po najväčších. Na prvých dvoch hodinách žiaci vyrábali valentínky, ktoré neskôr venovali svojim najlepším kamarátom, učiteľkám a takýmto spôsobom prejavili rôzne formy lásky. Následne sme sa všetci stretli v školskej klubovni, kde sa nám prihovorila pani zástupkyňa a aj prostredníctvom prezentácie nám priblížila  poznatky o svätom Valentínovi. Neskôr sa žiaci zabavili. pri súťažiach a následnej diskotéke. Takéto veselé tanečné dopoludnie sa všetkým prítomným veľmi páčilo. Fotoalbum >>

Zimné radovánky v ŠMŠ 1
 
 Určite všetci dobre vieme, že k zime patrí sneh. A keďže máme teraz snehu dosť, tak sa môžeme venovať zimným radovánkam. Tak aj deti zo ŠMŠ 1 nevynechali poriadnu sánkovačku a guľovačku. Deti si zobrali sánky, boby a hybaj na kopec. Menšie deti zapriahli do saní svojich  starších kamarátov a tí museli ťahať sánky s nimi. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre všetky deti aj guľovačka.
 
Mrazom vyštípané líca, rozhýbané telá a zdravá únava, spôsobené mrazom, čistým sviežim vzduchom a rozprávkovo krásnymi zimnými radovánkami, všetkým zúčastneným prospeli. Fotoalbum >>

Fašiangový karneval
 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude ....
 
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A preto ani u nás nechýbal fašiangový karneval, ktorý sa konal 2. februára 2023. Bolo to popoludnie plné tanečnej i speváckej zábavy, súťažného zápolenia aj sladkého maškrtenia.
Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v našej spoločnej klubovni a keďže všetky karnevalové masky boli veľmi pekné, rozhodli sme sa potešiť každého účastníka sladkou odmenou a veselým diplomom.
Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Videli sme tancovať šašov, lienku, morskú pannu, kovboja, indiána  a podobne. V takejto veselej atmosfére sa niesol celý karneval, zabávali sa všetci. Na karneval budeme ešte dlho spomínať. Fotoalbum >>

Fašiangové dopoludnie

Dňa 02.02.2023 sme pre všetkých žiakov našej  školy pripravili fašiangové dopoludnie. Každý zúčastnený prišiel so škraboškou na tvári. Tú si pripravil každý žiak s pomocou učiteľov na výtvarnej výchove. Vyučujúci pomohli mladším žiakom tiež s prípravou programu. Krátkym programom žiakov sprevádzala pani zástupkyňa, ktorá prítomným priblížila fašiangové tradície. Po programe nasledovala fašiangová zábava, na ktorej si každý zatancoval. Fotoalbum >>
Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024
 
Výchovný poradca informuje uchádzačov  a zákonných  zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:
 
v Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:
·         najviac dva netalentové odbory,
·         najviac dva talentové odbory.
 
Poradie  záujmu  je  informačné  pre  riaditeľov  základných  škôl  a stredných  škôl, uchádzač  stále  bude  mať  možnosť  potvrdiť  rozhodnutie  o prijatí  na  vzdelávanie  v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.
 
v Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
v Termíny konania prijímacích skúšok
 
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva SR, https://www.minedu.sk/.
 
v Termín na podanie vyplnenej prihlášky
 
Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory).
 
v Elektronické a listinné prihlášky
Prihlášku možno podať:
v  elektronicky,
v  v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
 
Prihláška je platná aj s  podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.rovnaký.
 
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024
Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:
 
Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
-     1. termín:
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:   2. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  4. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.
-     2. termín:
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  11. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 
Ďalší termín
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Návrat na obsah