2023 - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Aktaulity 2023
Výsledky prijímacích skúšok OU Výsledky prijímacích skúšok PŠ
Medzinárodný deň detí 2023
Medzinárodný deň detí
Tak ako v každej škole, aj v našej, sa 01.06.2023 oslavoval Medzinárodný deň detí. Tento výnimočný deň sa odohrával v areáli CDR sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Pre deti boli pripravené rôzne športové aktivity, napríklad: skok do diaľky, preťahovanie lanom, štafetový beh, prekážkový beh, hod granátom... Za súťaživosť a aktivitu boli všetci žiaci odmenení sladkou odmenou. Žiaci strávili celý deň športovými aktivitami a súťažami na sviežom vzduchu, a ten sme zakončili super opekačkou. Dúfam, že na ďalší rok nás čaká tiež takýto super deň.
Rozhodnutie riaditeľa školy
 
Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce ako štatutárny orgán školy v súlade s § 66 ods. 7 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že otvára II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v učebných odboroch.
Učebný odbor
Názov odboru
Počet žiakov
6485 G
Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
6
3686 G 03
Stavebná výroba – murárske práce
5
6492 E 00
Praktická škola
8
Prihlášky na štúdium v praktickej škole a odbornom učilišti je potrebné doručiť v listinnej forme do 16.júna 2023 (piatok). Prijímacie skúšky sa budú konať 20.júna 2023 (utorok).

Rozhodnutia o prijatí budú zákonným zástupcom doručené do 23.júna 2023. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí zákonný zástupca uchádzača doručiť škole najneskôr do 28.júna 2023. Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritéria ako v prvom kole.

Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe skutočnosti, že  v I. kole nebol naplnený najvyšší možný počet žiakov.
Toto rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania bolo prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy a bude zverejnené na webovej stránke školy.

V Medzilaborciach 19.05.2023, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023 Výsledky prijímacích-skušok-PŠ  4.5.2023
Šikanovanie

Besedu „Šikanovanie detí“ viedla dňa 21.3.2023 pani psychologička M. Petrunová. Upozornila nás na nezdravý neduh v spoločnosti. Problematiku šikany a novšej verzie kyberšikany, má nasmerovať deti k správnemu postupu v správaní sa na svojich kamarátov a spolužiakov. Majú zvyšovať postoj zo strany násilia, prípade zo strany obete šikany a kyberšikany. Táto prednáška priniesla žiakom nový obzor, ako je správne sa správať a nesprávať. Fotoalbum >>

Poďte s nami do Hádankova

Dňa 22.3.2023 sme pre žiakov pripravili súťaž „Poďte s nami do Hádankova“. Zúčastnili sa jej žiaci vyšších ročníkov a na naše počudovanie im to išlo veľmi dobre. Za svoje výsledky boli všetci odmenení a prvé tri miesta získali aj vecné ceny. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na hádankovú súťaž s mladšími žiakmi. Fotoalbum >>

Školský slávik 2023

 31. marca sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž, na ktorú sa prihlásili žiaci prvého až deviateho ročníka. Žiaci sa na vystúpenie pripravovali v predstihu spolu so svojimi učiteľmi. Počas súťaže predstúpili pred svojich spolužiakov a 3-člennú komisiu, ktorá zhodnotila ich spev. Ocenené boli prvé 4 miesta. Prvé miesto získali žiaci z 3. A triedy a cenu najlepšieho speváka získal Radoslav Kanči s piesňou Keď som bol maličký pacholíček. Všetci zúčastnení boli ocenení sladkou odmenou. Fotoalbum >>

Celoštátna súťaž

Dňa 23.03.2023 sa žiačky odborného učilišťa Mirka Mišalková a Danka Gažiková, pod vedením majsteriek odbornej výchovy PhDr. Aleny Žulevičovej a Bc. Ivany Pristašovej, zúčastnili Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Súťaž sa tento kalendárny rok konala na odbornom učilišti v obci Nová Ves nad Žitavou. Sme veľmi radi, že nám bola poskytnutá príležitosť zúčastniť sa tejto udalosti. Fotoalbum >>

Návšteva knižnice

Už sa stalo tradíciou, že škôlkari našej ŠMŠ každý rok navštevujú mestskú knižnicu. V stredu  22. marca 2023 deti z našej triedy zase navštívili mestskú  knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítala nás pracovníčka knižnice pani Ľubka. Zoznámila deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, spoznali niektorých  spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. Pani Ľubka vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a prečítala deťom dve krátke rozprávky o Kuriatku a kačiatku a o Troch mačiatkach z knihy V. Sutejeva – Rozprávky o zvieratkách. Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky. Fotoalbum >>

Valentín

Deň svätého Valentína, lásky čas on pripomína.
Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.
Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen!

Dňa 14.februára 2023 sme si aj my spríjemnili popoludnie výbornou zábavou. Spoločne sme si zasúťažili, zaspievali a zatancovali. Vniesli sme medzi seba obrovskú lásku, dobrosrdečnosť a hlavne úctu. Nechýbali ani slová, aké dôležité je mať rád ľudí okolo seba po celý rok, nie len na deň sv. Valentína. Fotoalbum >>

Beseda

Dňa 9.2.2023 sa uskutočnila v poobedňajších hodinách veľmi náučná beseda o PZ – Poľovníckom združení Laborec – Medzilaborce. Členom poľovníckeho združenia je pán vychovávateľ Peter Spišák, ktorý nám porozprával o tomto združení. Priblížil nám informácie o rozlohe dvoch katastrálnych území Medzilaborce – Ňagov. Porozprával nám zaujímavé príhody, ktoré ako poľovník zažil. Deti získali informácie, aká zver sa v našom území a katastri nachádza, na akú zver je povolené a zakázané poľovať. Spoločné nám pán Spišák predviedol ukážku zbraní, porozprával o činnosti poľovníckej stráže. Deti si v závere besedy mohli pozrieť aj reálne fotky z fotopascí.  Beseda bola obrovským prínosom, pri ktorej sme nadobudli nové vedomosti aj o takýchto združeniach. Fotoalbum >>

Valentínske dopoludnie
 
14.02.2023  sa v našej škole konalo valentínske dopoludnie. Na tejto aktivite sa zúčastnili všetci žiaci od najmenších až po najväčších. Na prvých dvoch hodinách žiaci vyrábali valentínky, ktoré neskôr venovali svojim najlepším kamarátom, učiteľkám a takýmto spôsobom prejavili rôzne formy lásky. Následne sme sa všetci stretli v školskej klubovni, kde sa nám prihovorila pani zástupkyňa a aj prostredníctvom prezentácie nám priblížila  poznatky o svätom Valentínovi. Neskôr sa žiaci zabavili. pri súťažiach a následnej diskotéke. Takéto veselé tanečné dopoludnie sa všetkým prítomným veľmi páčilo. Fotoalbum >>

Zimné radovánky v ŠMŠ 1
 
 Určite všetci dobre vieme, že k zime patrí sneh. A keďže máme teraz snehu dosť, tak sa môžeme venovať zimným radovánkam. Tak aj deti zo ŠMŠ 1 nevynechali poriadnu sánkovačku a guľovačku. Deti si zobrali sánky, boby a hybaj na kopec. Menšie deti zapriahli do saní svojich  starších kamarátov a tí museli ťahať sánky s nimi. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre všetky deti aj guľovačka.
 
Mrazom vyštípané líca, rozhýbané telá a zdravá únava, spôsobené mrazom, čistým sviežim vzduchom a rozprávkovo krásnymi zimnými radovánkami, všetkým zúčastneným prospeli. Fotoalbum >>

Fašiangový karneval
 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude ....
 
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A preto ani u nás nechýbal fašiangový karneval, ktorý sa konal 2. februára 2023. Bolo to popoludnie plné tanečnej i speváckej zábavy, súťažného zápolenia aj sladkého maškrtenia.
Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v našej spoločnej klubovni a keďže všetky karnevalové masky boli veľmi pekné, rozhodli sme sa potešiť každého účastníka sladkou odmenou a veselým diplomom.
Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Videli sme tancovať šašov, lienku, morskú pannu, kovboja, indiána  a podobne. V takejto veselej atmosfére sa niesol celý karneval, zabávali sa všetci. Na karneval budeme ešte dlho spomínať. Fotoalbum >>

Fašiangové dopoludnie

Dňa 02.02.2023 sme pre všetkých žiakov našej  školy pripravili fašiangové dopoludnie. Každý zúčastnený prišiel so škraboškou na tvári. Tú si pripravil každý žiak s pomocou učiteľov na výtvarnej výchove. Vyučujúci pomohli mladším žiakom tiež s prípravou programu. Krátkym programom žiakov sprevádzala pani zástupkyňa, ktorá prítomným priblížila fašiangové tradície. Po programe nasledovala fašiangová zábava, na ktorej si každý zatancoval. Fotoalbum >>
Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024
 
Výchovný poradca informuje uchádzačov  a zákonných  zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:
 
v Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:
·         najviac dva netalentové odbory,
·         najviac dva talentové odbory.
 
Poradie  záujmu  je  informačné  pre  riaditeľov  základných  škôl  a stredných  škôl, uchádzač  stále  bude  mať  možnosť  potvrdiť  rozhodnutie  o prijatí  na  vzdelávanie  v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.
 
v Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
v Termíny konania prijímacích skúšok
 
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva SR, https://www.minedu.sk/.
 
v Termín na podanie vyplnenej prihlášky
 
Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory).
 
v Elektronické a listinné prihlášky
Prihlášku možno podať:
v  elektronicky,
v  v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
 
Prihláška je platná aj s  podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.rovnaký.
 
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024
Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:
 
Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
-     1. termín:
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:   2. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  4. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.
-     2. termín:
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:  11. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.
v Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. máj 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 
Ďalší termín
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.
 
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Návrat na obsah