História - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
 
História školy

Žiaci prichádzali, odchádzali. Zamestnanci tiež. Škola ostáva...
Osobitná škola internátna /OŠI/ v Medzilaborciach bola založená 1.3.1963 s počtom žiakov 13. Riaditeľom a zároveň aj prvým učiteľom bol p. Ivan Piso a vychovávateľkou p. Mária Položelcová. V školskom roku 1982/1983 mala škola 12 tried, 11 bolo v Medzilaborciach a 1 bola elokovaná v Humennom. V ďalšom roku pribudla v Snine elokovaná trieda pri ZDŠ. 24.2.1988 bola zriadená elokovaná trieda pri ZŠ na Ulici Duchnovičovej v Medzilaborciach. 1.1.1994 sa OŠI stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. V apríli tohto roku bolo zriadené aj prvé oddelenie osobitnej materskej školy. V roku 1995 bola zriadená pomocná trieda so 6 žiakmi. Ďalším medzníkom v histórii školy je dátum 1.9.2000, kedy bola OŠI premenovaná na Špeciálnu základnú školu internátnu /ŠZŠI/ v Medzilaborciach. 1.9.2005  vznikla pri škole špeciálnopedagogická poradňa, ktorá poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť- psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno- vzdelávaciu a inú odbornú činnosť. 1.1.2006 sa ŠZŠI pretransformovala a žiaci so štátnou opaterou boli umiestnení do detského domova. Po transformácii však škola naďalej ostáva ako internátna pre žiakov z blízkeho okolia. V roku 2009 bola ukončená veľká rekonštrukcia školy v rámci projektu ,, Rekonštrukcia a modernizácia ŠZŠI Medzilaborce“. 1.1.2010 sa ŠZŠI premenováva na Špeciálnu základnú školu s materskou školou internátnu /ŠZŠ s MŠI/, ktorej súčasti boli CŠPP, školská jedáleň a školský internát. 1.9.2016 bola pri ŠZŠ s MŠI zriadená praktická škola pre žiakov so stredným a ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Následne  1.1.2017 nastáva zmena názvu školy na Spojená škola internátna, Medzilaborce s jej organizačnými zložkami a súčasťami.

Prehľad riaditeľov  školy
1963- 1970- Ivan Piso
1970- 1978- Vasiľ Varhoľ
1978-1984- Andrej Franko
1984-1986- Anatol Gojdič
1986-1990- Andrej Januch
1990-1991- Ivan Haburčak
1991-1997- Mgr. Miron Gavula
1997-2001- Mgr. Anna Karapinová
2001-         Mgr. Jozef Capcara
Návrat na obsah