Stavebná výroba - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023
Futbalový turnaj
Dňa 2.5.2023 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil futbalový turnaj žiakov stredných škôl v Medzilaborciach. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho OU, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.
Kompletná prestavba školskej dielne za pomoci žiakov OU
Kritéria prijatia do OU 2023/2024
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska
 
 
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov.  Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.
Prax
Súťaž
Prax
Stavebná výroba- murárske práce

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť pracovníkov, ktorí majú uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva.
Cieľom je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na vykonávanie jednoduchých a pomocných stavebných prác, ale aj na ich adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu nielen vo výrobnej sfére, ale aj v službách v stavebníctve v závislosti od požiadaviek trhu práce.
Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to jednoduché a pomocné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými jednoduchými a pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, pri prestavbách budov, zatepľovaní, pri podlahárskych prácach, vodoinštalačných, stavebno-tesárskych, stavebno-zámočníckych, stavebno-stolárskych, maliarskych a natieračských prácach. Počas prípravy sa žiak oboznámi s montážou a demontážou lešení, dopravou, skladovaním a prípravou materiálu, pomôckami, s pracovným náradím, s jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími prácami. Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom.
V praktickej príprave sa utvárajú jednoduché a pomocné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.
Odborná príprava žiakov a uplatnenie absolventov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je odbor vhodný len pre zdravú, fyzicky zdatnú mladú populáciu.
Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách.
Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie.
V školskom roku 2022/2023 navštevuje odborné učilište – stavebná výroba 16žiakov.
Výučbu odborných premetov zabezpečujú:
Mgr. Marián Markovič
Ing. Vladimír Paško
Návrat na obsah