Stavebná výroba - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Stavebná výroba- murárske práce

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť pracovníkov, ktorí majú uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva. Cieľom je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na vykonávanie jednoduchých a pomocných stavebných prác, ale aj na ich adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu nielen vo výrobnej sfére, ale aj v službách v stavebníctve v závislosti od požiadaviek trhu práce. Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to jednoduché a pomocné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými jednoduchými a pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, pri prestavbách budov, zatepľovaní, pri podlahárskych prácach, vodoinštalačných, stavebno-tesárskych, stavebno-zámočníckych, stavebno-stolárskych, maliarskych a natieračských prácach. Počas prípravy sa žiak oboznámi s montážou a demontážou lešení, dopravou, skladovaním a prípravou materiálu, pomôckami, s pracovným náradím, s jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími prácami. Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom. V praktickej príprave sa utvárajú jednoduché a pomocné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Odborná príprava žiakov a uplatnenie absolventov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je odbor vhodný len pre zdravú, fyzicky zdatnú mladú populáciu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách. Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie. V školskom roku 2023/2024 navštevuje odborné učilište – stavebná výroba 18žiakov.

Výučbu odborných premetov zabezpečujú:
Mgr. Marián Markovič
Ing. Vladimír Paško
Záverečné skúšky Jún 2023
Dňa 22. a 23. júna 2023 žiaci v odboroch opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a stavebné a murárske práce, prešli skúškou dospelosti - záverečnými skúškami. V priebehu týchto dvoch dní si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Všetci úspešne dorazili do cieľa s výbornými výsledkami a my im želáme veľa šťastia a úspechov na ceste životom. Vedenie a učitelia odborného učilišťa.
Výsledky prijímacích skúšok OU
Medzinárodný deň mlieka 2023
Medzinárodný deň mlieka
16. máj je známy ako Medzinárodný deň mlieka. Preto sme sa rozhodli pripraviť prednášku pre žiakov odborného učilišťa a praktickej školy. Tento slnečný deň sme si okrem prednášky spríjemnili aj prípravou výborného koláča a pomazánok, ktorých hlavnou surovinou bolo mlieko alebo mliečne výrobky. Deň sme zakončili ochutnávkou a krátkym overením nadobudnutých vedomostí pomocou zaujímavého kvízu. Už teraz sa všetci tešíme na 16. Máj 2024, aby sme si to mohli so žiakmi zopakovať.
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023
Futbalový turnaj
Dňa 2.5.2023 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil futbalový turnaj žiakov stredných škôl v Medzilaborciach. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho OU, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.
Kompletná prestavba školskej dielne za pomoci žiakov OU
Kritéria prijatia do OU 2023/2024
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska
 
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov.  Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.
Prax
Súťaž
Prax
Návrat na obsah