Stavebná výroba - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov. Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.
Súťaž
Prax
Kritéria prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa
pre šk. rok 2022/2023

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 100, §101, §62 až §68 zákona č. 245/2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka  Odborného učilišťa, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2022/2023 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:

KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
PRE ODBORNÉ UČILIŠTE




1.Podmienky prijatia žiaka
Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.

2.Pedagogická dokumentácia uchádzača do 1. ročníka OU  bude obsahovať
• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2022 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Príloha k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení do strednej školy podané do 23.mája 2022 podpísané oboma zákonnými zástupcami (Príloha č.2 k usmerneniu k prijímaciemu konaniu).
• Systém prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:
• Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

3. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku z nasledovných predmetov :
Písomný test zo slovenského jazyka ……………………………….…........0 - 25 bodov
Písomný test z matematiky …………………………………………..............0 - 25 bodov
Praktické skúšky k zvolenému odboru …………………………….....................0   - 50 bodov
Písomné skúšky sú v rozsahu učiva ŠZŠ. Minimálny súčet bodov, ktorý musí žiak dosiahnuť je 30 bodov. Menej ako 30 bodov sa považuje za nesplnenie podmienok prijatia.

V prípade rovnosti bodov :
Prednosť majú uchádzači so ZPS. Berie sa do úvahy zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium vo zvolenom odbore. Zohľadní sa stupeň mentálneho postihnutia a samotný záujem uchádzača o zvolený odbor.

4. Prvé kolo prijímacích skúšok
Prvý termín prijímacích skúšok sa bude konať dňa 2.mája 2022 o 10.00 hodine, druhý termín prijímacích skúšok sa bude konať 9.mája 2022 o 10.00 hodine.

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

6. Druhé kolo prijímacích skúšok
Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022 podľa kritérií platných v prvom kole.

7. Miesto konania prijímacích skúšok
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.

V Medzilaborciach dňa 10.02.2022, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy


Stavebná výroba- murárske práce
Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť pracovníkov, ktorí majú uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva.
Cieľom je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na vykonávanie jednoduchých a pomocných stavebných prác, ale aj na ich adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu nielen vo výrobnej sfére, ale aj v službách v stavebníctve v závislosti od požiadaviek trhu práce.
Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to jednoduché a pomocné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými jednoduchými a pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, pri prestavbách budov, zatepľovaní, pri podlahárskych prácach, vodoinštalačných, stavebno-tesárskych, stavebno-zámočníckych, stavebno-stolárskych, maliarskych a natieračských prácach. Počas prípravy sa žiak oboznámi s montážou a demontážou lešení, dopravou, skladovaním a prípravou materiálu, pomôckami, s pracovným náradím, s jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími prácami. Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom.
V praktickej príprave sa utvárajú jednoduché a pomocné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.
Odborná príprava žiakov a uplatnenie absolventov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je odbor vhodný len pre zdravú, fyzicky zdatnú mladú populáciu.
Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách.
Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie.
Návrat na obsah