Stavebná výroba - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Výsledky prijímacieho konania 2.kolo 2024
Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností
Dňa 04.06. - 05.06.2024 sa konala Celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore - murár v Snine. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci odborného učilišťa v odbore stavebná výroba - murárske práce Ondrej Pohlodko a Kristián Sivák pod vedením majstrov Mgr. Mariána Markoviča a Ing. Vladimíra Paška. Priebeh súťaže bol rozdelený do dvoch častí - teoretická časť a časť praktická. V teoretickej časti žiaci preukázali svoje teoretické vedomosti a znalosti, v praktickej časti mali možnosť svoje znalosti uplatniť priamo pri pokladaní zámkovej dlažby. Každý zo súťažiacich mal vymedzenú plochu na položenie zámkovej dlažby. Hodnotilo sa dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci, používanie náradia a náčinia a technologický postup pri pokladaní zámkovej dlažby, ako aj konečný výsledok práce. Účasť žiakov na súťaži bola prínosom vo vytváraní priaznivého prostredia na motiváciu a aktívny prístup k pracovným činnostiam, môže ich viesť k samostatnosti pri riešení úloh a povinností v živote.
Školský výlet do mesta Humenné
Dňa 06.06.2024 sa žiaci I., II. a III. OS v sprievode svojich majstrov rozhodli dať si deň voľna od vzdelávania a navštívili mesto Humenné. Spoznávali jeho krásy a samozrejme nákupy a dobré jedlo nemohli chýbať. Určite sa takéto výlety stanú v našom odbore tradíciou.
Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok
Medzinárodný deň mlieka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka, ktorý bol 16.5.2024 sme so žiakmi OU a PŠ uskutočnili prednášku o mlieku a mliečnych výrobkoch spojenú s tematickou prezentáciou doplnenú o sledovanie edukačného videa o spracovaní mlieka. Žiaci mali možnosť tiež ochutnávať niektoré druhy mlieka, mliečnych výrobkov a nátierok, ktoré pripravili žiaci PŠ. Na záver si žiaci OU a PŠ svoje už získané a novonadobudnuté vedomosti o mlieku a mliečnych výrobkoch preverili v pripravenom vedomostnom kvíze. Mgr. Marián Markovič, Ing. Vladimír Paško.
Výsledky prijímacieho konania 1.kolo
Učebný odbor: stavebná výroba-murárske práce 3686 G 03
Exkurzia murári
Dňa 26.4.2024 sa žiaci OU odbor: stavebná výroba - murárske práce zúčastnili exkurzie pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča a Ing. Vladimíra Paška. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci – učni oboznámili s nákupom rôzneho stavebného materiálu. Navštívili v meste Humenné obchodné centrum Merkury Market, kde mali možnosť vidieť široký sortiment stavebného materiálu.
Montáž sadrokartónových konštrukcií
Učni 2. ročníka učebného odboru stavebná výroba - murárske práce sa v 29. týždni odborného výcviku naučili montovať sadrokartónové konštrukcie zakrývajúce pôvodný strop. Za pomoci majstra odborného výcviku Mgr. Mariána Markoviča najskôr osádzali po obvode pozinkované UD-profily, do ktorých potom vkladali pozinkované CD-profily. Na pripravenú konštrukciu upevňovali sadrokartónové dosky, ktoré najskôr upravili, odrezali na požadovaný rozmer. Počas celého montážneho procesu sa dbalo na dodržiavaní BOZP.
Keď nás prax baví
Stavba priečky z pórobetónových tvárnic
Stavba priečky z pórobetónových tvárnic
Učni z učebného odboru stavebná výroba- murárske práce sa v 12. týždni odborného výcviku naučili stavať nenosnú priečku z pórobetónových tvárnic. Za pomoci majstra odborného výcviku pána Ing. Vladimíra Paška ukotvili priečky na spodný základ a vedia zmerať zvislú a vodorovnú rovinu.
Ani vymeriavanie stavebných otvorov, okien a dverí nie je pre nich žiadny problém. Veď posúďte sami.
Príprava novej steny
Príprava novej steny
V 6. týždni odborného výcviku sa žiaci učili renováciu starej znehodnotenej steny. Naučili sa odstrániť starú omietku, napenetrovať a upraviť povrch pred začatím nanášania novej vrstvy. Žiaci si ujasnili použitie nových materiálov priamo pri výrobe steny. Na záver sa na stenu nanášala nová interiérová farba.
Prednáška o prvej pomoci
Prednáška o prvej pomoci
Dňa 08.12.2023 sa na odbornom učilišti konala prednáška z prvej pomoci pre učňov odboru stavebná výroba- murárske práce. Pod vedením PhDr. Aleny Žulevičovej a Mgr. Ivany Andruchovej sa žiaci naučili teoreticky a prakticky podať prvú pomoc pri zásahu elektrickým prúdom. Prednáška bola pre všetkým úžasným a najmä náučným zážitkom. Už teraz sa tešíme na pokračovanie.
Oprava základu plota
Oprava základu plota
Betónovanie a šalovanie spodnej časti plotu na školskom ihrisku počas hodín odborného výcviku.
Mikuláš 2023
Mikuláš 2023
Dňa 06.12.2023 na Spojenú školu internátnu zavítal Mikuláš, ktorý so sebou priniesol aj veľa balíčkov plných sladkostí. Učni a učnice z odborného učilišťa si spolu so svojimi majstrami, nemohli nechať ujsť túto akciu. Síce sme už veľkí, sladké pokušenia sa ušli aj nám. Fotky s Mikulášom samozrejme nemohli chýbať.
Stavebná výroba- murárske práce

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť pracovníkov, ktorí majú uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva. Cieľom je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na vykonávanie jednoduchých a pomocných stavebných prác, ale aj na ich adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu nielen vo výrobnej sfére, ale aj v službách v stavebníctve v závislosti od požiadaviek trhu práce. Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to jednoduché a pomocné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými jednoduchými a pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, pri prestavbách budov, zatepľovaní, pri podlahárskych prácach, vodoinštalačných, stavebno-tesárskych, stavebno-zámočníckych, stavebno-stolárskych, maliarskych a natieračských prácach. Počas prípravy sa žiak oboznámi s montážou a demontážou lešení, dopravou, skladovaním a prípravou materiálu, pomôckami, s pracovným náradím, s jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími prácami. Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom. V praktickej príprave sa utvárajú jednoduché a pomocné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Odborná príprava žiakov a uplatnenie absolventov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je odbor vhodný len pre zdravú, fyzicky zdatnú mladú populáciu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách. Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie. V školskom roku 2023/2024 navštevuje odborné učilište – stavebná výroba 18žiakov.

Výučbu odborných premetov zabezpečujú:
Mgr. Marián Markovič
Ing. Vladimír Paško
Kritéria prijatia do OU:

Kritéria prijatia do OU:

Kritéria prijatia do PŠ 2024-2025
Prihláška do OU a PŠ

Príloha 2

Príloha 3
Záverečné skúšky Jún 2023
Dňa 22. a 23. júna 2023 žiaci v odboroch opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a stavebné a murárske práce, prešli skúškou dospelosti - záverečnými skúškami. V priebehu týchto dvoch dní si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Všetci úspešne dorazili do cieľa s výbornými výsledkami a my im želáme veľa šťastia a úspechov na ceste životom. Vedenie a učitelia odborného učilišťa.
Výsledky prijímacích skúšok OU
Medzinárodný deň mlieka 2023
Medzinárodný deň mlieka
16. máj je známy ako Medzinárodný deň mlieka. Preto sme sa rozhodli pripraviť prednášku pre žiakov odborného učilišťa a praktickej školy. Tento slnečný deň sme si okrem prednášky spríjemnili aj prípravou výborného koláča a pomazánok, ktorých hlavnou surovinou bolo mlieko alebo mliečne výrobky. Deň sme zakončili ochutnávkou a krátkym overením nadobudnutých vedomostí pomocou zaujímavého kvízu. Už teraz sa všetci tešíme na 16. Máj 2024, aby sme si to mohli so žiakmi zopakovať.
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023
Futbalový turnaj
Dňa 2.5.2023 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil futbalový turnaj žiakov stredných škôl v Medzilaborciach. Zúčastnili sa ho aj žiaci nášho OU, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.
Kompletná prestavba školskej dielne za pomoci žiakov OU
Kritéria prijatia do OU 2023/2024
Celoštátne športové hry chlapcov odborných učilíšť Slovenska
 
V dňoch 18. - 19. mája 2022 sa v SŠI vo Svidníku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Združením Odborných učilíšť Slovenska konali Celoštátne športové hry chlapcov.  Zúčastnili sa ich žiaci odborných učilíšť z rôznych kútov Slovenska. Aj naša škola mala svoje zastúpenie pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Mariána Markoviča. Reprezentovali nás žiaci: Dušan Čonka, Peter Surmaj, František Grundza, Adrián Demeter, Ján Demeter, Roman Karala. Súťažiaci si zmerali svoje sily v ľahkoatletických disciplínach: beh na 100 m, beh na 1 500 m, vrh guľou, skok do diaľky, štafeta 4 x 100 m a v mini futbale. V behu na 1 500 m žiak František Grundza získal 3. miesto a v štafetovom behu naše družstvo vybojovalo taktiež 3. miesto. Aj keď sa chlapci neumiestnili na popredných miestach, patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu  školy.
Prax
Súťaž
Prax
Návrat na obsah