Stavebná výroba - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Stavebná výroba- murárske práce
Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť pracovníkov, ktorí majú uplatnenie na výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v oblasti stavebníctva.
Cieľom je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných pomocných pracovníkov pre oblasť realizácie a obnovy stavieb, ktorého súčasťou je aj ochrana životného prostredia. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na vykonávanie jednoduchých a pomocných stavebných prác, ale aj na ich adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu nielen vo výrobnej sfére, ale aj v službách v stavebníctve v závislosti od požiadaviek trhu práce.
Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v jednoduchých a pomocných pracovných činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to jednoduché a pomocné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve, ktoré súvisia s prípravnými jednoduchými a pomocnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, pri prestavbách budov, zatepľovaní, pri podlahárskych prácach, vodoinštalačných, stavebno-tesárskych, stavebno-zámočníckych, stavebno-stolárskych, maliarskych a natieračských prácach. Počas prípravy sa žiak oboznámi s montážou a demontážou lešení, dopravou, skladovaním a prípravou materiálu, pomôckami, s pracovným náradím, s jednoduchou mechanizáciou, strojmi a zariadeniami v rozsahu vykonávaných prác a s ostatnými pomocnými dokončovacími prácami. Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom.
V praktickej príprave sa utvárajú jednoduché a pomocné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.
Odborná príprava žiakov a uplatnenie absolventov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je odbor vhodný len pre zdravú, fyzicky zdatnú mladú populáciu.
Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách.
Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie.
Návrat na obsah