Opatrovateľská starostlivosť - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Odborné učilište

Odborné učilište v Medzilaborciach bolo zriadené ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej s platnosťou od 1.9.2019. Učebný odbor: opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti zahŕňa okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov aj vzdelávanie v odborných predmetoch a praktický výcvik.
Odborné vzdelávanie a príprava žiakov s mentálnym postihnutím smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia absolventom odborného učilišťa  lepšie uplatnenie sa na trhu práce, od čoho sa odvíja aj možnosť žiakov plnohodnotne sa zaradiť do spoločenského života.
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre odborné učilište vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre odborné učilište.
Ciele výchovy a vzdelávania s