Opatrovateľská starostlivosť - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Opatrovateľská starostlivosť
 
Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím v odbornom učilišti vytvára predpoklady pre získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti. Program pripravuje absolventa so všeobecnovzdelávacím základom. Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má praktická príprava, kde získavajú potrebné zručnosti pre výkon budúceho povolania. Neoddeliteľnou súčasťou odbornej prípravy je aj teoretické vzdelávanie.

Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť základné všeobecné vedomosti žiakov. Vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach. Obsahová náplň vzdelávacieho programu je zameraná na prípravu budúcej pracovnej sily, schopnej vykonávať samostatne alebo pod dozorom, jednoduché a pomocné pracovné činnosti.

Táto oblasť vzdelávania je zameraná na uplatnenie tvorivosti, rozvíjanie schopnosti žiakov správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku a ovládanie základov učiva z matematiky. Vzdelávací program sprístupňuje žiakom základné princípy etickej výchovy, základné vedomosti o zdravom spôsobe života a vývoji ľudskej spoločnosti.

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované ako kompetencie absolventa, obsahy vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúce čiastkové kompetencie.

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiakov k porozumeniu základných pracovnoprávnych vzťahov na trhu práce, k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k ekologickému správaniu. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre výkon povolania osvojenými technologickými postupmi v súlade s požiadavkami zákazníka a estetickými zásadami. Poskytuje žiakom nevyhnutné vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov, technológií, strojov a zariadení s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava, ktorá je najdôležitejšou časťou prípravy na povolanie, si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností. V školskom roku 2023/2024 navštevuje odborné učilište – opatrovateľská starostlivosť 15 žiakov.
 
Výučbu odborných predmetov zabezpečujú:
PhDr. Alena Žulevičová
Mgr. Ivana Andruchová
Alexandra Minková
Záverečné skúšky Jún 2023
Dňa 22. a 23. júna 2023 žiaci v odboroch opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a stavebné a murárske práce, prešli skúškou dospelosti - záverečnými skúškami. V priebehu týchto dvoch dní si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Všetci úspešne dorazili do cieľa s výbornými výsledkami a my im želáme veľa šťastia a úspechov na ceste životom. Vedenie a učitelia odborného učilišťa.
Medzinárodný deň mlieka 2023
Medzinárodný deň mlieka
16. máj je známy ako Medzinárodný deň mlieka. Preto sme sa rozhodli pripraviť prednášku pre žiakov odborného učilišťa a praktickej školy. Tento slnečný deň sme si okrem prednášky spríjemnili aj prípravou výborného koláča a pomazánok, ktorých hlavnou surovinou bolo mlieko alebo mliečne výrobky. Deň sme zakončili ochutnávkou a krátkym overením nadobudnutých vedomostí pomocou zaujímavého kvízu. Už teraz sa všetci tešíme na 16. Máj 2024, aby sme si to mohli so žiakmi zopakovať.
2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-OU 4.5.2023
Kritéria prijatia do OU 2023/2024
Celoštátna súťaž 2023
Dňa 23.03.2023 sa žiačky odborného učilišťa Mirka Mišalková a Danka Gažiková, pod vedením majsteriek odbornej výchovy PhDr. Aleny Žulevičovej a Bc. Ivany Pristašovej, zúčastnili Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Súťaž sa tento kalendárny rok konala na odbornom učilišti v obci Nová Ves nad Žitavou. Sme veľmi radi, že nám bola poskytnutá príležitosť zúčastniť sa tejto udalosti.
Celoštátna súťaž
Dňa 26.10.2022 sa na pôde našej školy konala celoštátna súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tejto, pre nás významnej udalosti, sa zúčastnilo 9 družstiev. Našu školu zastupovali žiačky II. OS Valentína Mišalková a Ingrid Pitoňaková pod vedením majsterky odbornej výchovy Bc. Ivany Pristašovej. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretický test obsahoval 25 otázok z učiva 1. a 2. ročníka. Žiaci taktiež otestovali svoje zručnosti v troch praktických úlohách. Bolo pre nás veľkou cťou byť hostiteľom takejto významnej akcie. I napriek tomu, že sme nevyhrali, našli sme si veľa nových priateľov a nabrali nové skúsenosti.
Záverečné skúšky
V dňoch 23.06. a 24.06.2022 sa konali na našej škole po prvýkrát záverečné skúšky v učebnom odbore 6458 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Záverečné skúšky sa skladali z praktickej a teoretickej časti. Tretiaci skúšky úspešne zvládli a boli im odovzdané výučné listy. Absolventom blahoželáme a prajeme, aby nadobudnuté praktické zručnosti a odborné vedomosti využili v budúcom zamestnaní.
Prax
Návrat na obsah