Opatrovateľská starostlivosť - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Prax
Kritéria prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa
pre šk. rok 2022/2023

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce v zmysle § 100, §101, §62 až §68 zákona č. 245/2008 o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka  Odborného učilišťa, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce pre školský rok 2022/2023 po prerokovaní na pedagogickej rade určuje:

KRITÉRIA PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
PRE ODBORNÉ UČILIŠTE
1.Podmienky prijatia žiaka
Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.

2.Pedagogická dokumentácia uchádzača do 1. ročníka OU  bude obsahovať
• Prihláška na štúdium podaná do 20.marca 2022 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1.januára 2022) s podpismi oboch zákonných zástupcov a uchádzača, potvrdená riaditeľom základnej školy,
• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač/uchádzačka, ktorý v bode 12 v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť),
• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Príloha k usmerneniu k prijímaciemu konaniu),
• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení do strednej školy podané do 23.mája 2022 podpísané oboma zákonnými zástupcami (Príloha č.2 k usmerneniu k prijímaciemu konaniu).
• Systém prevodu slovného hodnotenia na známky v rámci prijímacieho konania:
• Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

3. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku z nasledovných predmetov :
Písomný test zo slovenského jazyka ……………………………….…........0 - 25 bodov
Písomný test z matematiky …………………………………………..............0 - 25 bodov
Praktické skúšky k zvolenému odboru …………………………….....................0   - 50 bodov
Písomné skúšky sú v rozsahu učiva ŠZŠ. Minimálny súčet bodov, ktorý musí žiak dosiahnuť je 30 bodov. Menej ako 30 bodov sa považuje za nesplnenie podmienok prijatia.

V prípade rovnosti bodov :
Prednosť majú uchádzači so ZPS. Berie sa do úvahy zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium vo zvolenom odbore. Zohľadní sa stupeň mentálneho postihnutia a samotný záujem uchádzača o zvolený odbor.

4. Prvé kolo prijímacích skúšok
Prvý termín prijímacích skúšok sa bude konať dňa 2.mája 2022 o 10.00 hodine, druhý termín prijímacích skúšok sa bude konať 9.mája 2022 o 10.00 hodine.

5. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  Výsledky budú zverejnené na oznamovacej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred pridelenými číselnými kódmi zoradenými podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

6. Druhé kolo prijímacích skúšok
Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022 podľa kritérií platných v prvom kole.

7. Miesto konania prijímacích skúšok
Budova Spojenej školy internátnej, Duchnovičova 479, Medzilaborce.

V Medzilaborciach dňa 10.02.2022, Mgr. Jozef Capcara riaditeľ školy


Odborné učilište

Odborné učilište v Medzilaborciach bolo zriadené ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej s platnosťou od 1.9.2019. Učebný odbor: opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti zahŕňa okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov aj vzdelávanie v odborných predmetoch a praktický výcvik.
Odborné vzdelávanie a príprava žiakov s mentálnym postihnutím smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia absolventom odborného učilišťa  lepšie uplatnenie sa na trhu práce, od čoho sa odvíja aj možnosť žiakov plnohodnotne sa zaradiť do spoločenského života.
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre odborné učilište vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre odborné učilište.
Ciele výchovy a vzdelávania sú:
·         získať primerané kompetencie hlavne v oblasti komunikačných schopností, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti,                                        
·         rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
·         prístup k záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám,
·         posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
·         získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám stanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd,
·         pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
·         naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
·         naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
·         získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.
Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na:
a) zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
b) zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
c) vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
Odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby.
Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a vzdelávania prvý až tretí ročník; môže zriadiť aj prípravný ročník.

Kritéria prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa 2021

Výsledky prijímacích skúšok konaných 13.05.2019

Návrat na obsah