Výchovný poradca - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Informácia o štúdiu na OU a PŠ_2022-2023
  VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
 
 
Školský rok: 2020/2021

 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
 
Konzultačné hodiny:
Pondelok: od 11.50 hod. do.12.35 hod.
Streda: od 11.50 hod. do.12.35 hod.
Štvrtok: od 11.50 hod. do.12.35 hod.
Trieda výchovného poradcu je na prízemí, trieda prípravného ročníka:PR-1.
 
Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu
Výchovný poradca:
• Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
• Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
• Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach ďalšieho  štúdia a pri voľbe povolania.
• Informuje rodičov o prijímacom konaní.
• Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na odborné učilištia a praktické školy .
• Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy .
 
Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:
• pedagogické
• psychologické
• sociálne
• psychoterapeutické
• reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:
• Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala  MŠ SR
• Plánom práce školy 2020/2021
• Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.
 
Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:
1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľstvom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
 
PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU
VÝCHOVNÝ PORADCA : Mgr. Erika Onufráková
ŠKOLSKÝ ROK: 2020/2021
 
1.Úlohy stále, priebežné:
· Sledovať adaptáciu žiakov prípravných a 1.ročníkov v školskom prostredí v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a v prípade potreby pracovníkmi CPPP a P.
· Zabezpečiť všetky dostupné informácie o možnostiach štúdia na OU a prak. školách, a podmienkach prijatia pre žiakov.
· Uskutočňovať výchovu k voľbe povolania.
· Venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
· Spolupracovať s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou ako metodickým orgánom.
· V spolupráci s triednymi učiteľmi a detskými lekármi sledovať žiakov so ZPS a ich zaradenie na SŠ vzhľadom na ich zdravotný stav.
· Priebežne pripravovať nástenku informácií o OU, študijných a učebných odboroch a o podmienkach prijímacieho konania.
· Sledovať prácu žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami, ktorí boli vyšetrení.
· Pracovníkmi CPPP a P. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vplývať na žiakov a pracovať s nimi podľa návrhu psychológa PPP. Do spolupráce zapojiť i zákonného zástupcu žiaka, snažiť sa žiakov presvedčiť, aby sa so svojimi problémami v škole i v rodine prišli zdôveriť a poradiť skôr, ako dôjde ku kríze.
· Zabezpečiť kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
· Informovať na pedagogických poradách vyučujúcich o problémoch týkajúcich sa žiakov a snažiť sa o ich spoločné riešenie.
· Uskutočňovať individuálne pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami o voľbe ďalšieho štúdia žiakov - podľa potreby a záujmu.
· Zabezpečiť žiakom besedy v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; venovať pozornosť výchove k ľudským právam - so zámerom podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dbať o rozvoj medziľudských vzťahov /prednášky, besedy, semináre/.
· Zvýšiť opatrenia na zamedzenie šikanovania, klásť dôraz na zvyšovanie právneho vedomia a zdravého spôsobu života.
· V spolupráci s triednymi učiteľmi systematicky sledovať osobnostný vývin žiakov a zmeny v ich správaní; ak sa správanie žiaka nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.
 
2. Úlohy na jednotlivé mesiace:
September:
· Vypracovať plán práce výchovného poradcu.
· Zaviesť evidenciu žiakov 1. – 8. ročníka, osobitne 9.ročník.
· Informovať pedagogických pracovníkov o úlohách vyplývajúcich z plánu práce vých. poradcu, o žiakoch s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a práci s nimi.
· Zistiť predbežný záujem žiakov o ďalšie štúdium, ktorí chodia do školy 9.rok.
· Vypracovať PROFORIENT pre Školské výpočtové stredisko.
Október:
· Uskutočniť kolektívne a individuálne pohovory so žiakmi. Zisťovať záujmy o ďalšie štúdium vzhľadom na problémy žiaka, prípadné odporučenie orientácie žiaka na iný typ školy. Využiť možnosť psychologického vyšetrenia v CPPP pre neujasnenosť záujmu o štúdium.
November:
· Zisťovať a zaevidovať zmeny v prof. orientácii žiakov 8. a 9. ročníka.
· Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.
· Uskutočniť individuálne a skupinové pohovory so žiakmi, ktorí sa hlásia na rôzne študijné odbory odborných učilíšť alebo praktických škôl.
· Pripraviť prvé informácie formou nástenky pre žiakov 8. a 9.ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia.
· V spolupráci s vyučujúcimi predbežne zabezpečiť psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie  žiakov.
· Analýza problémov žiakov, ktorí sú po psychologickom vyšetrení a prekonzultovanie návrhov opatrení s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v triede.
December:
· Uskutočniť triedne schôdzky s rodičmi žiakov 8. a 9.ročníka, informovať ich o pokynoch pre rozmiestnenie žiakov v tomto školskom roku, pozvať zástupcov Špec.OU a Prak.šk.
· Uskutočniť individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi so zameraním na voľbu ďalšieho štúdia žiakov. Pozornosť venovať hlavne žiakom, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dosahujú slabé vyučovacie výsledky.
Január :
· Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní pri výbere ďalšieho štúdia alebo uvažujú o neprimeranej voľbe štúdia.
· Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe štúdia ich detí, najmä v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti štúdia.
· Pohovor s triednymi učiteľmi o voľbe ďalšieho štúdia žiakov v ich triede.
· Vypisovanie prihlášok cez program PROFORIENT.
Február:
· Zaslanie exportu informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky.
· Odoslanie prihlášok do OU a Prak. šk.
· Pripraviť zhodnotenie práce v oblasti výchovného poradenstva za 1.polrok školského roka. Informovať o výbere ďalšieho štúdia žiakov.
· Vypracovať pre potreby školy prehľad o tom, na ktoré školy sa hlásia žiaci 8. a 9.ročníka.
Marec:
· Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích skúškach  na školy.
· Zvýšenú pozornosť venovať žiakom so slabším prospechom z profilových predmetov podľa  druhu zvolenej školy - informovať jednotlivých vyučujúcich.
Apríl:
· Podať vyplnené prihlášky  riaditeľovi školy.
· Zaslať export informácií - stav podľa prihlášok z Proforientu do ŠVS.
· Zaslať prihlášky žiakov na OU a prak. školy.
· Sledovanie žiakov, ktorí sú po psychologickom vyšetrení, dodržiavanie návrhov na zlepšenie činnosti žiakov vyplývajúcich zo záverov vyšetrenia. Pohovory s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi.
· Vytvoriť dobré podmienky v spolupráci s vedením školy a vyučujúcimi na prípravu žiakov na prijímacie pohovory.
Máj:
· Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích pohovoroch, sledovanie ich výsledkov, poradenstvo pri náhradnej voľbe v prípade neprijatia žiaka na zvolenú školu.
· Viesť evidenciu prijatých a neprijatých žiakov.
· Uskutočniť prieskum záujmu o štúdium u žiakov 8.ročníka.
· Príprava dokumentácie o žiakoch 8.ročníka pre ŠVS.
Jún:
· V prípade účasti žiakov v II. kole prijímacích skúšok – spracovať jeho výsledky. Vypracovať prehľad o prijatí žiakov na OU a Praktické školy a žiakov pokračujúcich v 9.ročníku.
· Vypracovať Zber budúcoročných deviatakov pre ŠVS- PROFORIENT. Vypracovať vyhodnocovaciu správu výchovného poradenstva.
· Naplniť cez program PROFORIENT dáta žiakov - vstupné doklady a export z programu zaslať do príslušného ŠVS.
 
Besedy so žiakmi na témy:
- voľba povolania,
- predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
- rozvoj medziľudských vzťahov
- šikanovanie
- rôzne druhy závislosti
- AIDS
- plánovane rodičovstvo
- ochrana životného prostredia
- životne ciele
- význam výživy pre zdravie človeka
 
Poznámka:
Plán bude doplnený úlohami, ktoré vyplynú z potrieb školy v priebehu školského roka.
 
 
V Medzilaborciach 19.09.2020
Výchovný poradca: Mgr. Erika Onufráková


PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU


Návrat na obsah