Výchovný poradca - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Informácia o štúdiu na OU a PŠ_2022-2023
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
Školský rok: 2021/2022

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
Konzultačné hodiny:
         Pondelok: od 11.50 hod. do.12.35 hod.
     Streda: od 11.50 hod. do.12.35 hod.
     Štvrtok: od 11.50 hod. do.12.35 hod.


Trieda výchovného poradcu je na prízemí, trieda prvého ročníka: 1.A.

Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu

Výchovný poradca:
• Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
• Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
• Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach ďalšieho  štúdia a pri voľbe povolania.
• Informuje rodičov o prijímacom konaní.
• Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na odborné učilištia a praktické školy .
• Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:
• pedagogické
• psychologické
• sociálne
• psychoterapeutické
• reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.

Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:
• Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR
• Plánom práce školy 2021/2022
• Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:
1.V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
2.V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
3.Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
4.Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľstvom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
5.Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

VÝCHOVNÝ PORADCA : Mgr. Erika Onufráková
ŠKOLSKÝ ROK: 2021/2022

1.Úlohy stále, priebežné:
• Sledovať adaptáciu žiakov prípravných a 1.ročníkov v školskom prostredí v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a v prípade potreby pracovníkmi CPPP a P.
• Zabezpečiť všetky dostupné informácie o možnostiach štúdia na OU a prak. školách, a podmienkach prijatia pre žiakov.
• Uskutočňovať výchovu k voľbe povolania.
• Venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
• Spolupracovať s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou ako metodickým orgánom.
• V spolupráci s triednymi učiteľmi a detskými lekármi sledovať žiakov so ZPS a ich zaradenie na SŠ vzhľadom na ich zdravotný stav.
• Priebežne pripravovať nástenku informácií o OU, študijných a učebných odboroch a o podmienkach prijímacieho konania.
• Sledovať prácu žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami, ktorí boli vyšetrení.
• Pracovníkmi CPPP a P. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vplývať na žiakov a pracovať s nimi podľa návrhu psychológa PPP. Do spolupráce zapojiť i zákonného zástupcu žiaka, snažiť sa žiakov presvedčiť, aby sa so svojimi problémami v škole i v rodine prišli zdôveriť a poradiť skôr, ako dôjde ku kríze.
• Zabezpečiť kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
• Informovať na pedagogických poradách vyučujúcich o problémoch týkajúcich sa žiakov a snažiť sa o ich spoločné riešenie.
• Uskutočňovať individuálne pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami o voľbe ďalšieho štúdia žiakov - podľa potreby a záujmu.
• Zabezpečiť žiakom besedy v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; venovať pozornosť výchove k ľudským právam - so zámerom podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dbať o rozvoj medziľudských vzťahov /prednášky, besedy, semináre/.
• Zvýšiť opatrenia na zamedzenie šikanovania, klásť dôraz na zvyšovanie právneho vedomia a zdravého spôsobu života.
• V spolupráci s triednymi učiteľmi systematicky sledovať osobnostný vývin žiakov a zmeny v ich správaní; ak sa správanie žiaka nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.

2. Úlohy na jednotlivé mesiace:

September:
• Vypracovať plán práce výchovného poradcu.
• Zaviesť evidenciu žiakov 1. – 8. ročníka, osobitne 9.ročník.
• Informovať pedagogických pracovníkov o úlohách vyplývajúcich z plánu práce vých. poradcu, o žiakoch s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a práci s nimi.
• Zistiť predbežný záujem žiakov o ďalšie štúdium, ktorí chodia do školy 9.rok.
• Vypracovať PROFORIENT pre Školské výpočtové stredisko.

Október:
• Uskutočniť kolektívne a individuálne pohovory so žiakmi. Zisťovať záujmy o ďalšie štúdium vzhľadom na problémy žiaka, prípadné odporučenie orientácie žiaka na iný typ školy. Využiť možnosť psychologického vyšetrenia v CPPP pre neujasnenosť záujmu o štúdium.

November:
• Zisťovať a zaevidovať zmeny v prof. orientácii žiakov 8. a 9. ročníka.
• Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.
• Uskutočniť individuálne a skupinové pohovory so žiakmi, ktorí sa hlásia na rôzne študijné odbory odborných učilíšť alebo praktických škôl.
• Pripraviť prvé informácie formou nástenky pre žiakov 8. a 9.ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia.
• V spolupráci s vyučujúcimi predbežne zabezpečiť psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie  žiakov.
• Analýza problémov žiakov, ktorí sú po psychologickom vyšetrení a prekonzultovanie návrhov opatrení s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v triede.

December:
• Uskutočniť triedne schôdzky s rodičmi žiakov 8. a 9.ročníka, informovať ich o pokynoch pre rozmiestnenie žiakov v tomto školskom roku, pozvať zástupcov Špec.OU a Prak.šk.
• Uskutočniť individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi so zameraním na voľbu ďalšieho štúdia žiakov. Pozornosť venovať hlavne žiakom, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dosahujú slabé vyučovacie výsledky.

Január :
• Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní pri výbere ďalšieho štúdia alebo uvažujú o neprimeranej voľbe štúdia.
• Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe štúdia ich detí, najmä v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti štúdia.
• Pohovor s triednymi učiteľmi o voľbe ďalšieho štúdia žiakov v ich triede.
• Vypisovanie prihlášok cez program PROFORIENT.

Február:
• Zaslanie exportu informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky.
Odoslanie prihlášok do OU a Prak. šk.
• Pripraviť zhodnotenie práce v oblasti výchovného poradenstva za 1.polrok školského roka. Informovať o výbere ďalšieho štúdia žiakov.
Vypracovať pre potreby školy prehľad o tom, na ktoré školy sa hlásia žiaci 8. a 9.ročníka.

Marec:
• Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích skúškach  na školy.
• Zvýšenú pozornosť venovať žiakom so slabším prospechom z profilových predmetov podľa  druhu zvolenej školy - informovať jednotlivých vyučujúcich.

Apríl:
• Podať vyplnené prihlášky  riaditeľovi školy.
• Zaslať export informácií - stav podľa prihlášok z Proforientu do ŠVS.
• Zaslať prihlášky žiakov na OU a prak. školy.
• Sledovanie žiakov, ktorí sú po psychologickom vyšetrení, dodržiavanie návrhov na zlepšenie činnosti žiakov vyplývajúcich zo záverov vyšetrenia. Pohovory s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi.
• Vytvoriť dobré podmienky v spolupráci s vedením školy a vyučujúcimi na prípravu žiakov na prijímacie pohovory.

Máj:
• Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích pohovoroch, sledovanie ich výsledkov, poradenstvo pri náhradnej voľbe v prípade neprijatia žiaka na zvolenú školu.
• Viesť evidenciu prijatých a neprijatých žiakov.
• Uskutočniť prieskum záujmu o štúdium u žiakov 8.ročníka.
• Príprava dokumentácie o žiakoch 8.ročníka pre ŠVS.

Jún:
• V prípade účasti žiakov v II. kole prijímacích skúšok – spracovať jeho výsledky. Vypracovať prehľad o prijatí žiakov na OU a Praktické školy a žiakov pokračujúcich v 9.ročníku.
• Vypracovať Zber budúcoročných deviatakov pre ŠVS- PROFORIENT. Vypracovať vyhodnocovaciu správu výchovného poradenstva.
• Naplniť cez program PROFORIENT dáta žiakov - vstupné doklady a export z programu zaslať do príslušného ŠVS.

Besedy so žiakmi na témy:
- voľba povolania,
-predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
-rozvoj medziľudských vzťahov,
- šikanovanie,
-rôzne druhy závislosti,
-AIDS,
-plánovane rodičovstvo,
-ochrana životného prostredia,
-životne ciele,
-význam výživy pre zdravie človeka.

Poznámka:
Plán bude doplnený úlohami, ktoré vyplynú z potrieb školy v priebehu školského roka.V Medzilaborciach 19.09.2021, Výchovný poradca: Mgr. Erika Onufráková          

Návrat na obsah