Výchovný poradca - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
Školský rok: 2023/2024
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovný poradca
Mgr. Erika Onufráková
Konzultačné hodiny:
            Pondelok:   od 12.40 hod. do.13.30 hod.
              
                                                                 
Trieda výchovného poradcu je na prízemí, trieda tretieho ročníka: 3.A
Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu
Výchovný poradca:
             Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako   
             aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
             Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
             Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
             Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích
             problémov, informuje ich o otázkach ďalšieho  štúdia a pri voľbe povolania.
             Informuje rodičov o prijímacom konaní.
             Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na odborné učilištia a praktické školy .
             Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy .
Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:
             pedagogické
             psychologické
             sociálne
             psychoterapeutické
             reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:
             Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala   
             MŠ SR
             Plánom práce školy 2023/2024
             Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.
Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:
1.V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
2.V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
3.Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi, s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
4.Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s riaditeľstvom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
5.Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.
PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU
VÝCHOVNÝ PORADCA : Mgr. Erika Onufráková
ŠKOLSKÝ ROK: 2023/2024
1.Úlohy stále, priebežné:
·         Sledovať adaptáciu žiakov prípravných a 1.ročníkov v školskom prostredí v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a v prípade potreby pracovníkmi CPP.
·         Zabezpečiť všetky dostupné informácie o možnostiach štúdia na OU a Prak. školách,
a podmienkach prijatia pre žiakov.
·         Uskutočňovať výchovu k voľbe povolania.
·         Venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
·         Spolupracovať s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou ako metodickým orgánom.
·         V spolupráci s triednymi učiteľmi a detskými lekármi sledovať žiakov so ZPS a ich zaradenie na SŠ vzhľadom na ich zdravotný stav.
·         Priebežne pripravovať nástenku informácií o OU, študijných a učebných odboroch a o podmienkach prijímacieho konania.
·         Sledovať prácu žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami, ktorí boli vyšetrení.
·         Pracovníkmi CPP v spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vplývať na žiakov a pracovať s nimi podľa návrhu psychológa CPP. Do spolupráce zapojiť i zákonného zástupcu žiaka, snažiť sa žiakov presvedčiť, aby sa so svojimi problémami v škole i v rodine prišli zdôveriť a poradiť skôr, ako dôjde ku kríze.
·         Zabezpečiť kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov s výchovnými alebo vzdelávacími problémami.
·         Informovať na pedagogických poradách vyučujúcich o problémoch týkajúcich sa žiakov a snažiť sa o ich spoločné riešenie.
·         Uskutočňovať individuálne pohovory so žiakmi a ich zákonnými zástupcami o voľbe ďalšieho štúdia žiakov - podľa potreby a záujmu.
·         Zabezpečiť žiakom besedy v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; venovať pozornosť výchove k ľudským právam - so zámerom podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dbať o rozvoj medziľudských vzťahov /prednášky, besedy, semináre/.
·         Zvýšiť opatrenia na zamedzenie šikanovania, klásť dôraz na zvyšovanie právneho vedomia a zdravého spôsobu života.
·         V spolupráci s triednymi učiteľmi systematicky sledovať osobnostný vývin žiakov a zmeny v ich správaní; ak sa správanie žiaka nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov.
2. Úlohy na jednotlivé mesiace:
August:
·         Vypracovať plán práce výchovného poradcu.
·         Štúdium a archivácia dokumentov z predošlého školského roka.
·         Zosúladiť činnosti a aktivity s ostatnými kolegami.
·         Preštudovať Sprievodcu školským rokom MŠVVaŠ SR na školský rok 2023/2024.
September:
·         Odovzdať plán práce výchovného poradcu.
·         Zaviesť evidenciu žiakov 1. – 8. ročníka, osobitne 9.ročník.
·         Informovať pedagogických pracovníkov o úlohách vyplývajúcich z plánu práce vých. poradcu, o žiakoch s výchovnými alebo vzdelávacími problémami a práci s nimi.
·         Zistiť predbežný záujem žiakov o ďalšie štúdium, ktorí chodia do školy 9.rok.
·         Vypracovať PROFORIENT pre Školské výpočtové stredisko.
·         Účasť na rodičovských združeniach, oboznámiť rodičov s aktivitami školy, výchovného poradenstva a prevencie, evidencia všetkých končiacich žiakov.
·         Práca s programom PROFORIENT.
·         Dodržiavanie školského poriadku- informovanie žiakov o dodržiavaní školského poriadku.
Október:
·         Uskutočniť kolektívne a individuálne pohovory so žiakmi. Zisťovať záujmy o ďalšie štúdium vzhľadom na problémy žiaka, prípadné odporučenie orientácie žiaka na iný typ školy. Využiť možnosť psychologického vyšetrenia v CPP pre neujasnenosť záujmu o štúdium. Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Informácie žiakom o možnostiach štúdia na stredných školách.
·         Návšteva Stredných škôl -Deň otvorených dverí.
·         Oboznámenie žiakov s požiadavkami na prijímacie pohovory. Beseda s končiacimi žiakmi.
·         Nahlasovanie žiakov na vyšetrenia CPP.
·         Doplnenie informácií v evidencii VP (problémoví žiaci, IVVP žiakov, nahlásenie žiakov na kontrolné vyšetrenia).
·         PROFORIENT - ŠVS Preventívne aktivity a preventívne programy.
·         Pedagogická diagnostika jednotlivca – pedagogické charakteristiky (aj priebežne).
·         Pedagogická diagnostika triedy – preventívna prieskumná činnosť, sociometria.
·         Beseda- drogová  závislosť.
November:
·         Zisťovať a zaevidovať zmeny v prof. orientácii žiakov 8. a 9. ročníka.
·         Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.
·         Uskutočniť individuálne a skupinové pohovory so žiakmi, ktorí sa hlásia na rôzne študijné odbory odborných učilíšť alebo praktických škôl.
·         Pripraviť prvé informácie formou nástenky pre žiakov 8. a 9.ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia.
·         V spolupráci s vyučujúcimi predbežne zabezpečiť psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiakov.
·         Analýza problémov žiakov, ktorí sú po psychologickom vyšetrení a prekonzultovanie návrhov opatrení s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v triede.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok.
·         Konzultácie s rodičmi žiakov končiacich PŠD v nižších ročníkoch.
·         Preventívne aktivity a preventívne programy, pedagogická diagnostika triedy.
·         Možnosti a potreba pedagogicko-psychologického vyšetrenia žiakov – podľa hodnotiacich správ pedagógov na pedagogickej rade ,spolupráca s CPP.
·         Beseda- šikanovanie.
·         Beseda- životne prostredie.
December:
·         Uskutočniť triedne schôdzky s rodičmi žiakov 8. a 9.ročníka, informovať ich o pokynoch pre rozmiestnenie žiakov v tomto školskom roku, pozvať zástupcov Špec.OU a Prak.šk.
·         Uskutočniť individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi so zameraním na voľbu ďalšieho štúdia žiakov. Pozornosť venovať hlavne žiakom, ktorí dosahujú slabé vyučovacie výsledky.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Vybavovanie agendy žiakov so ŠVVP (kontrola dokumentácie).
·         Preventívne aktivity a preventívne programy.
·         Pedagogická diagnostika jednotlivca, triedy.
·         Spolupráca s triednymi učiteľmi pri pozorovaní žiakov, prípadne odporúčaní žiakov na vyšetrenie v CPP.
·         Zmeny a opravy údajov končiacich žiakov – PROFORIENT.
·         Informácie o skúškach a príprava žiakov.
·         Doplnenie agendy výchovného poradcu o pozorovania a ďalšie informácie problémových žiakov (hraničné pásmo, neprospievanie,...).
·         Beseda -  príprava k rodičovstvu.
·         Beseda - gamblerstvo.
Január :
·         Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní pri výbere ďalšieho štúdia alebo uvažujú o neprimeranej voľbe štúdia.
·         Individuálne pohovory s rodičmi o voľbe štúdia ich detí, najmä v prípadoch neadekvátnej voľby poukázať na iné možnosti štúdia.
·         Pohovor s triednymi učiteľmi o voľbe ďalšieho štúdia žiakov v ich triede.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi a možnosťami SŠ – pohovor so žiakmi a rodičmi, resp. diagnostika profesionálnej orientácie.
·         Doplnenie známok do prihlášok na SŠ – PROFORIENT.
·         Konzultácie s učiteľmi – žiaci s poruchami správania, metodické usmernenia, kontrola efektívnosti opatrení z IVVP.
·         Spracovanie informácií o slabo prospievajúcich žiakoch podľa informácií na pedagogickej rade.
·         Spolupráca s vedením SŠ na kritériách prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, zaslanie kritérií na ŠVS v elektronickej podobe.
·         Prehodnotenie úloh plánu VP.
·         Informácie o žiakoch s nepravidelnou školskou dochádzkou, spolupráca so sociálnou pracovníčkou.
·         Beseda- Rasizmus.
Február:
·         Zaslanie exportu informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky.
Odoslanie prihlášok do OU a Prak. šk.
·         Pripraviť zhodnotenie práce v oblasti výchovného poradenstva za 1.polrok školského roka. Informovať o výbere ďalšieho štúdia žiakov.
Vypracovať pre potreby školy prehľad záujmu žiakov 8. a 9.ročníka o ďalšie štúdium.
·         Vyhodnotenie efektívnosti IVVP.
·         Beseda- -rôzne druhy závislosti.
·         Beseda- šikanovanie.
Marec:
·         Prihlášky na SŠ – zber, podpis riaditeľa, sprievodné listy, odoslanie.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Preventívne aktivity a preventívne programy, pedagogická diagnostika triedy.
·         Beseda - pracovná morálka.
·         Beseda - pohlavné choroby.
Apríl:
·         Zaslať export informácií - stav podľa prihlášok z Proforientu do ŠVS.
·         Vytvoriť dobré podmienky v spolupráci s vedením školy a vyučujúcimi na prípravu žiakov na prijímacie pohovory.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Preventívne aktivity a preventívne programy, pedagogická diagnostika triedy.
·         Práca s programom PROFORIENT.
·         Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov – 3. štvrťročná klasifikácia (doplnenie databázy problémových žiakov a ich zaslanie na CPP).
·         PROFORIENT – SVŠ.
·         Informovať sa o práci žiakov v záujmových krúžkoch a o aktivitách žiakov vo voľnom čase.
·         Udržiavať úzke kontakty s triednymi učiteľmi.
·         Zápis do prvých ročníkov -analýza, návrh na vyšetrenia (odklad povinnej školskej dochádzky a pod.), spolupráca s sociálnou pracovníčkou školy.
·         Príprava na prijímacie pohovory.
·         Beseda- pohlavné choroby.
·         Beseda -alkoholizmus.
·         Beseda -životné prostredie.
Máj:
·         Zabezpečiť účasť žiakov na prijímacích pohovoroch, sledovanie ich výsledkov, poradenstvo pri náhradnej voľbe v prípade neprijatia žiaka na zvolenú školu.
·         Viesť evidenciu prijatých a neprijatých žiakov.
·         Uskutočniť prieskum záujmu o štúdium na SŠ u žiakov 8.ročníka.
·         Príprava dokumentácie o žiakoch 8.ročníka pre ŠVS.
·         Beseda- drogová závislosť.
·         Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.
·         Preventívne aktivity a preventívne programy, pedagogická diagnostika triedy.
·         Prijímacie skúšky na SŠ a priebežná evidencia žiakov prijatých na SŠ.
·         Spolupráca so žiakmi, ktorí neboli prijatí na SŠ.
·         Zmapovanie situácie pred prechodom žiakov zo 4. ročníka do 5. ročníka v spolupráci s CPP, pomoc problémovým žiakom.
·         Organizácia vzdelávania (doučovanie) slabo prospievajúcich žiakov.
·         Proforient – ŠVS.
·         Žiaci s nepravidelnou školskou dochádzkou- spolupráca so sociálnou pracovníčkou školy.
·         Beseda- drogová závislosť
Jún:
·         Príprava žiakov na  II. kolo prijímacích skúšok.
·         Spracovanie  výsledkov prijatia žiakov na OU a Praktické školy a žiakov pokračujúcich v 9.ročníku.
·         Vypracovať Zber budúcoročných deviatakov pre ŠVS- PROFORIENT.
·         Vypracovať vyhodnocovaciu správu výchovného poradenstva.
·         Program PROFORIENT- dáta žiakov, vstupné doklady a export z programu
do ŠVS.
·         Pripraviť analýzu činnosti VP/KP pre prerokovanie v pedagogickej rade.
Vyhodnotenie činnosti VP školy.
·         Zverejnenie možností efektívneho využívania voľného času detí počas prázdnin (CVČ, letné dvory, tábory a pod.).
·         Beseda- Čo mi dala škola.
·         Beseda- Školský poriadok- zhodnotenie školského roka.
Besedy so žiakmi na témy:
- voľba povolania,
-predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
-rozvoj medziľudských vzťahov,
- šikanovanie,
-rôzne druhy závislosti,
-pohlavné choroby,
-plánovane rodičovstvo,
-ochrana životného prostredia,
-životne ciele,
-význam výživy pre zdravie človeka...
Poznámka:
Plán bude doplnený úlohami, ktoré vyplynú z potrieb školy v priebehu školského roka.
V Medzilaborciach 19.09.2023                           Výchovný poradca: Mgr. Erika Onufráková                            
Proces prijímacieho konania 2024 - 2025

Prihláška do OU a PŠ

Príloha 2

Príloha 3
Návrat na obsah