Prakt. škola - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok
Výsledky prijímacích skúšok - PŠ 1. kolo
Praktická škola
 
Praktická škola bola zriadená k 1. septembru 2016 pri Špeciálnej základnej škole internátnej s materskou školou v Medzilaborciach. Je to typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností  žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti  alebo v strednej škole. Je určená pre chlapcov a dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C. Príprava v praktickej škole trvá  tri roky. Obsah vzdelávania v Praktickej škole internátnej tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Vzdelávací program praktickej školy v rámci odborno-praktických predmetov pripravuje žiakov na život v rodine, na seba obslužné práce, na rôzne jednoduché praktické práce v kuchyni, záhrade, vrátane rôznych domácich prác potrebných pre priaznivé fungovanie domácnosti.

· Príprava jedál a výživa je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri príprave jedál. Žiaci sa učia organizovať si prácu v kuchyni, dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy, správne stolovať, vedieť používať návody v kuchárskych knihách a časopisoch.
· Pestovateľské práce umožňujú žiakom nadobudnúť vedomosti a zručnosti pri pestovaní zeleniny a ovocia, kvetín a rastlín s ktorými sa stretávajú v bežnom živote a v domácnosti. Úlohou je prehĺbiť u žiakov kladný vzťah k práci a prírode.
· Ručné práce a šitie, poskytnú žiakom základné vedomosti a zručnosti z oblasti odievania a módy, ručných prác a údržby odevov. Žiaci získajú poznatky o odevných materiáloch, o základnej údržbe a úprave odevov.
· Zdravotná výchova prispieva k zdravému životnému štýlu, k ochrane vlastného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Žiaci si vytvárajú správny vzťah k ochrane osobného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny, nadobúdajú praktické zručnosti pri základných hygienických úkonoch, pri poskytovaní prvej pomoc pri poraneniach a ochoreniach.
· Cieľom rodinnej výchovy je pripraviť žiakov na život v rodine a nadobudnutie zručnosti potrebných pre rodinný život, viesť žiakov k zodpovednosti za seba, ale aj za ostatných členov rodiny.
· V predmete domáce práca a údržba domácnosti sa žiaci učia organizovať pracovné postupy v domácnosti a okolo rodinného domu.

Učia sa šetrne a hospodárne zaobchádzať s vybavením domácnosti, vykonávať drobné opravy, ktoré umožnia čiastočne šetriť domáci rozpočet. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby. V školskom roku 2023/2024 navštevuje PŠ 7 žiakov. Triednou učiteľkou je Mgr. Iveta Pirová.
 
Kritéria prijatia do PŠ:

Kritéria prijatia do PŠ 2024-2025
Prihláška do OU a PŠ

Príloha 2

Príloha 3
Medzinárodný deň mlieka 2023
Medzinárodný deň mlieka
16. máj je známy ako Medzinárodný deň mlieka. Preto sme sa rozhodli pripraviť prednášku pre žiakov odborného učilišťa a praktickej školy. Tento slnečný deň sme si okrem prednášky spríjemnili aj prípravou výborného koláča a pomazánok, ktorých hlavnou surovinou bolo mlieko alebo mliečne výrobky. Deň sme zakončili ochutnávkou a krátkym overením nadobudnutých vedomostí pomocou zaujímavého kvízu. Už teraz sa všetci tešíme na 16. Máj 2024, aby sme si to mohli so žiakmi zopakovať.
Výsledky prijímacích skúšok PŠ

2.-kolo-PS 20.6.2023 Výsledky prijímacích-skušok-PŠ  4.5.2023
Fotoalbum
Návrat na obsah