Školský internát - Spojená škola internátna Medzilaborce

Medzilaborce - predpoveď počasia
Prejsť na obsah
Školský internát

Súčasťou Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach je aj školský internát. Výchova mimo vyučovania nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť  špeciálnej materskej a základnej školy. Umožňuje aktívne využívanie voľného času, individuálny rozvoj osobnosti každého dieťaťa/žiaka, jeho záujmov, potrieb, poznatkov, spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Pripravuje ho na maximálnu socializáciu a plnohodnotný život v spoločnosti.
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom internáte realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:
- vzdelávacia
- spoločensko-vedná
- pracovno-technická
- prírodovedno-environmentálna
- esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

Počet vychovávateľov v školskom internáte zodpovedá počtu utvorených výchovných skupín v jednotlivých školských rokoch. V školskom roku 2020/2021 je 79 detí rozdelených do 8 výchovných skupín. Výchovnú činnosť zabezpečuje 9 denných vychovávateľov:
1.výchovná skupina: Mgr. Zuzana Čerevková, Mgr. Oxana Mihaličová
2.výchovná skupina: Jana Halasová
3.výchovná skupina: Ing. Tomáš Pira
4.výchovná skupina: Marta Čobirková
5.výchovná skupina: Peter Spišák
6.výchovná skupina: Mgr. Murdziková Dana
7.výchovná skupina: Ľubica Lopatová
8. výchovná skupina: Alexandra Minková
V nočných hodinách zabezpečujú dozor 2. zo 4. nočných vychovávateliek.
Helena Cepková
Anna Husťáková
Iveta Šafranová
Mária Prigancová
Mikulášska diskotéka
Deň stromov
Svetový deň prvej pomoci
Návšteva HaZZ 2019
Dajme odpadu šancu
Valentínska diskotéka
Mesiac úcty k starším
Sánkovačka
Šarkaniáda 21.11.2018
Športové popoludnie 19. 9. 2018
Návšteva knižnice 14.03.2018
Hádankárska súťaž 14.2.2018
Radovánky na snehu 30.1.2018
Svetový deň televízie 21.11.2017
ZOO Stropkov 9.11.2017
Školský internát
Jesenná výzdoba 24.10.2017
Návrat na obsah